Zarząd Główny ZWiR WP

Siedziba Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego
Warszawa, Aleje Ujazdowskie 6a
Członkowie Zarządu Głównego

Legitymacja Członkowska – wzór

Redaktor Naczelny Biuletynu Internetowego ZWiR WP
mjr ZWiR dr Paweł Kiernikowski

Wszelkie materiały na stronę ww.zwir.org.pl należy kierować na adres: peka52@op.pl

——————————————————————————————————

Informacja o decyzjach podjętych na zebraniu ZG ZWiR WP 20.04.2023 r.

W dniu 20 kwietnia 2023 roku, w siedzibie ZG ZWiRWP w Warszawie przy ul Al. Ujazdowskie 6 odbyło się kolejne zebranie Zarządu Głównego. Porządek obrad zebrania, jego uczestnicy poznali na podstawie wcześniejszej informacji zamieszczonej na stronie internetowej naszego Związku. Mogli do niego zgłaszać swoje uwagi i spostrzeżenia. W zebraniu uczestniczyli nie tylko członkowie ZG ale także niektórzy członkowie Związku spoza tego gremium.

Posiedzenie zdominowały dwie kwestie:

  1. Centralne obchody 30 lecie powstania Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego (Związku Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego).
  2. Sprawa Z. Żurowskiego, który został zaproszony na zebranie ZG

W ramach realizacji punku pierwszego, po ożywionej dyskusji przyjęto następujące postanowienia:

– przyjęto zasady uczestnictwa Delegatów Kół i Oddziałów w centralnych obchodach 30 – lecia ZWiR WP, które odbędą się w dniu 12 października 2023 r. w Warszawie przy Al. Ujazdowskich 6;

– ustalono zasady pozyskiwania 2 medali na uroczystości organizowane przez Oddziały i Koła naszego Związku (jeden z medali jest już dostępny, drugi- w opracowaniu).

Zgłoszenia Delegatów oraz zapotrzebowanie na medale wykonujemy telefonicznie do Zarządu Głównego ZWiRWP.

W związku z powyższym Zarząd Główny Związku może zameldować swoim członkom: „Jesteśmy przygotowani do zorganizowania centralnych obchodów 30 – lecia Związku”.

Co do punktu drugiego obrad, informujemy, wykonując oczekiwania grupy członków Związku na posiedzenie został zaproszony Z. Żurowski – były Skarbnik Związku w celu dania mu możliwości przedstawienia swojego stanowiska w sprawie wyniesienia poza siedzibę Związku mienia będącego własnością Związku oraz bezprawnego używania nazwy Oddział Warszawa z siedzibą w prywatnym własnym mieszkaniu, mającym wywołać mylne mniemanie, że b. Skarbnik jest Prezesem Oddziału Warszawa ZWiR WP. Z zaproszenia b. Skarbnik nie skorzystał. Sprawę skierowano do organów ścigania.

Prezes Zarządu Głównego ZWiRWP

       ppłk ZWiR Krzysztof Robak

——————————————————————————————————

Informacja w sprawie realizacji przyjętego harmonogramu obchodów 30 – lecia ZWiR WP

Zarząd Główny na zebraniu w dniu 20. 04. 2023r w Warszawie dokona poza bieżącymi sprawami opisanymi w porządku obrad, oceny stanu przygotowań do obchodów 30-lecia ZWiR WP.

Przypomnę członkowie Zarządu Głównego pracują systematycznie. Realizują przyjęty plan zamierzeń. Zaraz po wyborach decyzją Prezesa ZG ZWiR WP z dnia 11.04.2022 r. dokonano podziału zadań i powołano Pełnomocników Prezesa ZG ds. sporządzenia propozycji obchodów 30 lecia ZWiR WP. W dniu 8 grudnia 2022 r. uchwałą ZG przyjęto harmonogram działań przygotowania do obchodów 30 lecia powstania Związku. Oto on:

Przygotowania do obchodów 30 lecia powstania Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego

-Sporządzenie scenariusza obchodówPropozycje na piśmie z Oddziałów i Kół do końca m-ca stycznia
-Przyjęcie scenariusza obchodówmc- luty 2023 ZG
-Wycena, oszacowanie kosztów
obchodów wg scenariusza
mc- marzec 2023 ZG
-Przyjęcie podziału udziału Oddziałów
i Kół w ponoszonych kosztach
organizacji obchodów
mc- kwiecień 2023r.
ZG oraz Prezesi Kół i Oddziałów
-Wpłata na subkonto obchodów 30 lecia przyjętych udziałów w kosztach Oddziałów i Kół m-c maj 2023 r.
-Rozpisanie zadań na poszczególne
Oddziały i Koła w realizacji
scenariusza obchodów 30 lecia
powstania Związku
m-c czerwiec 2023 r.
Finał realizacja przyjętego scenariusza obchodów 30 lecia powstania
ZWiRWP
m-c październik 2023 r. /zmiana terminu /

W dniu 20.04.2023 r. na zebraniu ZG zapadną decyzję w sprawie:

a) sprawy bieżące /wg porządku obrad/

b) przyjęcie propozycji uhonorowania członków Związku działających w Oddziałach i Kołach .

b) Przyjęcie kosztorysu, scenariusza obchodów 30 lecia ZWiR WP.

Informuję, że realizacja przyjętego harmonogramu obchodów 30 lecia ZWiR WP przebiega sprawnie dzięki pracy członków ZG. Są pozyskiwane środki, mamy już wykonaną 1 partię medali. Pozyskiwane są środki na realizację pozostałych zamierzeń. Do zamknięcia sprawy przez ZG brakuje opinii części Prezesów Oddziałów i Kół. Prezesów Oddziałów i Kół którzy dotychczas nie zabierali głosu, a chcieli by zgłosić wnioski w sprawie zapraszam na zebranie Zarządu Głównego w dniu 20 kwietnia br. z tym, że proszę poinformować o planowanym przyjeździe przynajmniej dzień wcześniej ponieważ zamawiamy posiłek.

Warszawa 05.04.2023 r.

Prezes Zarządu Głównego

Związku Weteranów i Rezerwistów
Wojska Polskiego

ppłk ZWiR Krzysztof Robak

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.