Zjazd Wojewódzki w Chełmie – luty 2017

W dniu 11 lutego 2017 roku miał miejsce X Zjazd Lubelskiej Wojewódzkiej Organizacji ZWiR WP, który obradował w Chełmie przy ulicy Partyzantów 40 (w sali konferencyjnej Chełmskiej Biblioteki Publicznej). Zjazd rozpoczął się o godzinie 1100 i trwał 3,5 godziny. Wzięło w nim udział 60 delegatów z całego województwa lubelskiego (na 60 wybranych) co stanowiło 86,6% ogółu wybranych.
Oprócz delegatów uczestniczyli w nim zaproszeni Goście: ppłk Marek Kotowoda – prezes Zarządu Rejonowego ZŻ WP w Chełmie, kpt. Franciszek Golik – prezes Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów RP i b. Więźniów Politycznych w Chełmie, Zdzisław Bruszkiewicz – prezes chełmskiej organizacji Stowarzyszenie Pokolenia oraz Robert Chełmicki – dyrektor Chełmskiej Biblioteki Publicznej w Chełmie.
Obrady otworzył kol. Marian Lipczuk – Sekretarz Generalny ZWiR WP oraz prezes Zarządu Lubelskiego Oddziału ZWiR WP. Po wprowadzeniu sztandaru lubelskiej organizacji Delegaci oraz Goście uczcili minutą ciszy pamięć kolegów, którzy w minionej kadencji odeszli na wieczną wartę. Następnie kol. M. Lipczuk powitał Gości Zjazdu oraz przybyłych na Zjazd Delegatów a następnie udekorował odznaczeniami związkowymi 4 działaczy i sympatyków. Realizując kolejny punkt obrad zaproponował, aby przewodniczącym obrad Zjazdu został kol. Andrzej Rysz z Włodawy, co delegaci w głosowaniu jawnym pozytywnie zaaprobowali.
Po objęciu kierownictwa obradami kol. A. Rysz wysunął propozycję aby sekretarzami – protokolantami Zjazdu – zostali kol. Ryszard Kostecki oraz kol. Bogusław Kraczkowski (obaj z Chełma). Zebrani Delegaci jednogłośnie zaakceptowali obie kandydatury. Realizując porządek obrad Zjazd wybrał trzyosobowe swoje komisje: Mandatową (w składzie: kol. Paweł Kiernikowski, kol. Leszek Wacewicz i kol. Mieczysław Wrona); Wyborczą (w składzie: kol. Edward Dudziński, kol. Stanisław Krzak i kol. ) oraz Wniosków i Uchwał (w składzie: kol. Jan Żyłowski, kol. Józef Piłat i kol. Marek Klimek). Następnie zebrani w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli zaproponowany przez przewodniczącego Zjazdu porządek obrad oraz regulamin obrad. W kolejnym punkcie obrad kol. M. Lipczuk prezes ZW ZWiR WP w Lublinie z siedzibą w Chełmie złożył sprawozdanie z pracy Zarządu w minionej kadencji, a po nim takie sprawozdanie dotyczące pracy Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej złożył jej przewodniczący kol. Andrzej Owczarek.
Po sprawozdaniach nastąpiła przerwa na posiłek oraz kawę i herbatę wraz z ciastem. Jedzenie serwowali uczniowie z chełmskiego Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Kazimierza Andrzeja Jaworskiego w Chełmie. Po przerwie nastąpiła dyskusja. W trakcie glos zabrali: 1) kol Marian Lipczuk – podkreślił dobrą pracę kilku kół w województwie (m. in. w Radzyniu Podlaskim, Sawinie, Parczewie). Widać dobrą współpracę zarządów i członków z władzami samorządowymi oraz na rzecz rozwoju organizacji. Podziękował za dobrą współpracę kolegom z Zarządu i WKR.
2) kol. Zdzisław Bruszkiewicz ze Stowarzyszenia Pokolenia podziękował za zaproszenie na Zjazd oraz podkreślił zgodność idei swego Stowarzyszenia z celami programowymi ZWiR WP, ZŻ WP i innych organizacji o podobnym charakterze. Życzył owocnych obrad, które z całą pewnością pozwolą na nakreślenie właściwej drogi w dalszym postępowaniu i działalności.
3) kol. Paweł Kiernikowski wystąpił w podwójnej roli: najpierw jako przewodniczący Komisji Mandatowej odczytał jej protokół, w którym podkreślono, że ponieważ na 60 wybranych delegatów obecnych na Zjeździe było 52 (86,6%) wybranych) Zjazd jest ważny i prawomocny do podejmowania uchwał. Jako mówca kolega podkreślił znaczenie jedności w działaniach pokrewnych organizacji. Zacytował fragment statutu bratniego ZŻ WP i postawił wniosek o podjęcie tematu zjednoczenia obu naszych Związków w jedną organizację o nazwie: Związek Weteranów, Żołnierzy i Rezerwistów Wojska Polskiego im. gen. Franciszka Gągoła, na Zjeździe Krajowym. Mobilizuje bowiem nas do tego obecna sytuacja w kraju. Gdy połączymy siły w jedną organizację będziemy silniejsi łatwiej nam będzie wcielać w życie programowe ideały. Będziemy mogli skuteczniej zwalczać wszelkie próby zafałszowania i zakłamywania współczesnej historii Polski.
4) kol. Stanisław Krzak poparł wniosek kol. P. Kiernikowskiego oraz krótko przedstawił osiągnięcia swego koła w Sawinie. Po zakończeniu dyskusji kol. A. Rysz przeprowadził głosowanie nad udzieleniem ustępującemu Zarządowi absolutorium. W jawnym głosowaniu Delegaci udzielili tego absolutorium jednomyślnie.
Kolejnym punktem obrad było zgłaszanie kandydatów do władz LOW. Przewodniczący Komisji Wyborczej kol. Edward Dudziński przedstawił listę kandydatów do władz Lubelskiego Oddziału ZŻ WP. Ponieważ nie wszyscy proponowani kandydaci wyrażali zgodę na kandydowanie listy te były uzupełniane na bieżąco przez Delegatów z sali. Zebrani przyjęli uchwałę, że do Zarządu wejdzie 17 osób a do Komisji Rewizyjnej 5 osób. Tak się też stało. Po ogłoszeniu przerwy członkowie nowowybranych władz udali się na pierwsze swoje posiedzenia celem ukonstytuowania się. Po powrocie delegaci zostali zapoznani z przydziałem funkcji we władzach: prezes ZW – kol. Jan Borowik (Chełm), wiceprezesi: kol. Tadeusz Sztorc (Lublin), kol. Jan Żyłowski (Chełm) i kol. Henryk Karwowski (Radzyń Podlaski), sekretarz – kol. Paweł Kiernikowski (Chełm), skarbnik – kol. Edward Nieradko (Chełm) oraz kol. Marian Lipczuk (Chełm) jako członek Prezydium.
Wojewódzka Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się następująco: kol Ryszard Kostecki (Chełm) – przewodniczący, kol. Alina Dyczkowska (Włodawa) – wiceprzewodnicząca, kol. Mieczysław Wrona (Sawin), kol. Henryk Wikło (Chełm) oraz Henryk Małocha (Lublin).
Zjazd wybrał także Delegatów na Zjazd Krajowy w Warszawie: kol. Marian Lipczuk (Chełm), kol. Jan Żyłowski (Chełm), kol. Jan Borowik (Chełm), kol. Wiesław Korga (Warszawa), kol. Paweł Kiernikowski (Chełm), Stanisław Krzak (Sawin), kol. Jerzy Drzymała (Radzyń Podlaski), kol. Leszek Wacewicz (Sawin), kol. Ryszard Kostecki (Chełm), kol. Mieczysław Wrona (Sawin), kol. Tadeusz Sztorc (Lublin), kol. Andrzej Rysz (Włodawa), Andrzej Dąbrowski (Chełm), .
Zjazd przyjął uchwały dotyczące pracy LOW na najbliższy okres. W końcowej fazie Zjazdu zabrał głos nowowybrany prezes kol. kpt. Jan Borowik. Podziękował za zaufanie, życzył nowym władzom LOW dobrej współpracy w działalności dla dobra Związku i jego członków. Wzruszającym momentem było wręczenie byłemu prezesowi kol. st. sierż, podch. mgr Marianowi Lipczukowi pamiątkowej szabli. Po wyprowadzeniu sztandaru Zjazd zakończył obrady.

Możliwość komentowania została wyłączona.