Posiedzenie Zarządu Dolnośląskiego ZWiRWP

12 lutego 2018 r. w siedzibie Zarządu Dolnośląskiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód we Wrocławiu odbyło się posiedzenie Zarządu Dolnośląskiego ZWiRWP. Otwierając posiedzenie prezes Zarządu Dolnośląskiego płk Krzysztof MAJER przywitał członków Zarządu i Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej oraz zaproponował chwilą zadumy uczczenie pamięci kombatanta, kawalera Orderu Wojennego Virtuti Militari mjr ZS Juliana LECHA, który odszedł na Wieczna Wartę w grudniu 2017 r. Spotkanie stało się okazją do wręczenia odznaczeń i wyróżnień. Akty mianowania na stopnie Związku Strzeleckiego odebrali koledzy: Ryszard LEPAROWSKI do stopnia majora i Ryszard KURSA do stopnia chorążego, a odznaczenia związkowe i pamiątkowe: Ryszard OLESZKIEWICZ, Zbigniew SZPARKOWSKI, Aleksander ZUBALSKI, Jerzy HERMAN i Henryk PAWŁOWSKI.
Następnie prezesi zarządów oddziałów i kół zreferowali nasze działania związkowe w ubiegłym roku. Z przedstawionych informacji wynika, że działalność programowo-organizacyjna była realizowana na dobrym poziomie. Dbano o popularyzację tradycji i historii Wojska Polskiego, organizowano i brano udział w licznych uroczystościach patriotyczno-religijnych w miejscach pamięci narodowej. Zarząd Dolnośląski był organizatorem obchodów rocznic: Defilady Zwycięstwa żołnierzy 10 Dywizji Piechoty na Placu Wolności oraz Bitwy pod Lenino na Cmentarzu Wojennym we Wrocławiu. Delegacje związkowe uczestniczyły w uroczystościach rocznicowych: Forsowania Nysy Łużyckiej w Zgorzelcu i związkowego Dnia Zwycięstwa w Uniejowicach. Piosenki żołnierskie i patriotyczne z powodzeniem popularyzowały zespoły wokalno-muzyczne Oddziału Powiatowego w Głogowie i Oddziału Miejskiego w Wałbrzychu. Izbę Pamięci Żołnierza Polskiego w Dzierżoniowie zwiedziło kilkaset osób. Oddział Wałbrzyski przygotowuje się do wykonania i poświęcenia sztandaru w listopadzie br. Zarząd Dolnośląski kontynuował wydawanie serii broszur tematyce historycznej i społecznej, która osiągnęła 40 tomów, wśród których znalazła się m.in. relacja z podróży st. kpr. ZS Marka ZATORSKIEGO pt. „Lenino tam i z powrotem”. Organizowano spotkania rekreacyjne, pikniki, zawody strzeleckie, wycieczki itp., wśród których warto wymienić coroczne imprezy integracyjne Oddziału Zgorzeleckiego w Jagodzinie. Nasze działania były prowadzone we współpracy z wieloma różnymi stowarzyszeniami i instytucjami, choć nie wszystkie władze samorządowe nam pomagały. Niestety zanotowaliśmy spadek liczebności członków w skali województwa o 66 osób, w tym 17 zmarło. Aktualny stan organizacyjny: 382 członków, w tym 322 zwyczajnych, 25 podopiecznych i 35 wspierających. Prezesi otrzymali „Kalendarium działalności ZWiRWP na Dolnym Śląsku w 2017 roku” przygotowany na płycie CD, gdyż liczy 182 strony.
Skarbnik Zarządu Dolnośląskiego st. chor. szt. Andrzej NAWROT przedstawił stan finansów i wpłat składek członkowskich. Spadek ilościowy członków skutkował zmniejszeniem wpływu składek, które wykonano na poziomie 74,5%. Zaapelował o systematyczne wpłaty składek w b. roku. W części organizacyjnej m.in. uzgodniono tryb wpłat na medal XXV-lecia ZWiRWP, przygotowany przez Zarząd Główny oraz Odznaki Pamiątkowej „Krzyż 25-lecia ZWiRWP na Dolnym Śląsku”. Przekazano zaproszenie kol. Michała SABADACHA na związkowy Dzień Zwycięstwa na 13 maja br. w Uniejowicach k/Złotoryi. Równolegle z posiedzeniem Zarządu Dolnośląskiego zebranie odbyła Wojewódzka Komisja Rewizyjna, a jej protokół przedstawił przewodniczący mjr ZS dr inż. Janusz FUKSA. Na zakończenie lampką szampana życzyliśmy sobie wzajemnie pomyślności i powodzenia w działalności związkowej nowym roku oraz podziękowaliśmy za gościnę prezesowi Zarządu Dolnośląskiego SWP-W kpt. ZS Andrzejowi MORDELOWI.

płk (s) mgr Krzysztof MAJER
Foto: Józef SOWA, Marek ZATORSKI i Krzysztof MAJER

Możliwość komentowania została wyłączona.