Posiedzenie Zarządu Głównego ZWiR WP w dniu 17 listopada 2011 roku

W dniu 17 listopada 2011 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego. Zaproszenie do udziału w obradach przyjął i w nich uczestniczył Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Pan prof. dr hab. Stanisław Koziej. Zasadniczym celem obrad było podsumowanie działalności w 2011 roku, przyjęcie zarysu planu pracy i preliminarza budżetowego na rok 2012 oraz akceptowanie uchwał wcześniej podjętych przez prezydium w roku 2011.
Sprawozdanie z realizacji zamierzeń w roku 2011 przedstawił Prezes Związku płk w st. spocz. Ludwik Rokicki podkreślając, że działalność dotyczyła integracji środowiska poprzednio pełniących służbę wojskową, rozbudowy szeregów związkowych oraz realizacji zamierzeń wynikających z podpisanego Porozumienia z Ministrem Obrony Narodowej w dniu 14 kwietnia 2011 roku. Zwrócił uwagę zebranych, że efekty tej działalności ukazane zostały na uruchomionej w dniu 12 października 2011 roku stronie internetowej Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego. W kolejności zarys zamierzeń planu na 2012 roku przedstawił Sekretarz Generalny Związku płk w st. spocz. Wiesław Korga, a zarys projektu planu preliminarza budżetowego Skarbnik sierż. w st. spocz. Stanisław Ternes.
Uczestniczący w obradach minister Stanisław Koziej w swym wystąpieniu omówił rolę i zasady funkcjonowania Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz zmiany w jego działalności wynikające z aktualnych uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych. Ponadto przedstawił założenia i cele prowadzonego Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego oraz poinformował o roli i zadaniach armii w kontekście Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącego określenia głównych kierunków rozwoju Sił Zbrojnych oraz ich przygotowań do obrony państwa w latach 2013 – 2022. Odpowiedział na pytania zabierających głos w dyskusji, zwracając uwagę na potrzebę i znaczenie działalności stowarzyszenia żołnierskiego w kształtowaniu postaw społeczeństwa w zakresie wzmacniania obronności kraju.
W kolejnej części posiedzenia Zarządu Głównego uhonorowano Medalem „Pro-Memoria” płk w st. spocz. Andrzeja Sarnowskiego Prezesa Oddziału Mazowieckiego oraz Złotym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju” kpt. w st. spocz. Mariana Paska ze Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego w Katowicach. Sekretarz Generalny płk w st. spocz. Wiesław Korga dokonał dekoracji odznaką honorową „Krzyżem Ludowego Wojska Polskiego” inicjatora, organizatora i jednocześnie administratora strony internetowej Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego Pana Łukasza Rokickiego.
Sumując obrady, Prezes Zarządu Głównego, w których obok członków uczestniczyli Prezesi Zarządów Oddziałów Wojewódzkich i Koła Miejskiego w Szczecinie oraz członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej i Zarządu Fundacji Pomocy Weteranom zasugerował zebranym aby do tworzonego „Klubu Wnucząt” za pośrednictwem strony internetowej wstępowali ich najbliżsi i aktywnie uczestniczyli w jej rozbudowie. Ponadto podkreślił, że w najbliższym okresie działalności nadal obowiązują wnioski wynikające z Porozumienia zawartego z MON.

Możliwość komentowania została wyłączona.