Zarząd Główny ZWiR WP

Siedziba Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego
Warszawa, Aleje Ujazdowskie 6a
Członkowie Zarządu Głównego (kol. Krzysztof Robak – Prezes Zarządu Głównego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego w Warszawie; kol Marek Jedynak – Wiceprezes; kol .Tadeusz Otulak – Sekretarz Generalny; kol Ryszard Radwański –  Skarbnik Generalny; kol Zdzisław Bednarek – członek ZG; kol Adam Cybor – członek ZG; kol Krzysztof Juszczyk – członek ZG;  kol Jerzy Kasica – członek ZG; kol Eugeniusz Podolak – członek ZG; kol Adam Sieczkowski – członek ZG; kol Grzegorz Wacewicz– członek ZG; kol Bolesław Wolanin – członek ZG; kol Piotr Zawrotniak – członek ZG) i Głównej Komisji Rewizyjnej (kol. Ryszard Kostecki – Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego w Warszawie; kol. Jan Monczyński – członek GKR; kol. Marian Pawliczak – członek GKR; kol. Mieczysław Wrona – członek GKR). Piąty od lewej: kol. Marian Lipczuk – Honorowy Prezes ZWiR WP

Legitymacja Członkowska – wzór

Redaktor Naczelny Biuletynu Internetowego ZWiR WP
mjr ZWiR dr Paweł Kiernikowski

Wszelkie materiały na stronę ww.zwir.org.pl należy kierować na adres: peka52@op.pl

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zapraszamy do udziału w uroczystościach 80 rocznicy powstania Odrodzonego Wojska Polskiego.

Zarząd Główny Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego zaprasza do uczestnictwa w uroczystościach 80 rocznicy powstania Odrodzonego Wojska Polskiego.Powstanie Odrodzonego Wojska Polskiego powołanego Ustawą KRN (organu który w tym czasie pełnił rolę parlamentu na wyzwalanych spod okupacji niemieckiej polskich terenach). Ustawa  Krajowej Rady Narodowej  o połączeniu Armii Polskiej powstałej w ZSSR  oraz  Armii Ludowej – formacji podległej polskiej lewicy. W skład odrodzonego na ziemiach polskich Wojska Polskiego weszły także niektóre oddziały Batalionów Chłopskich (formacji podległej ruchowi ludowemu) oraz Armii Krajowej (największej polskiej formacji konspiracyjnej podległej Rządowi Polskiemu na uchodźstwie w Londynie).

Czcząc pamięć wydarzeń sprzed 80 laty, centralne uroczystości odbędą się  w dniu 19 lipca 2024 roku, w salach Muzeum Ziemi Chełmińskiej przy ul. Lubelskiej 55 w Chełmie . Uroczystości lokalne odbędą się w siedzibach  Oddziałów i Kół ZWiRWP.

Plan uroczystości centralnych przewiduje między innymi:

Koncert piosenek Żołnierskich

Wręczenie medali 80 lecia Odrodzonego Wojska Polskiego

Sesje popularno – naukową

– Polskie siły zbrojne w ZSRR w okresie 1943 -lipiec 1944 – dr Paweł Kiernikowski ZWiRWP

– Powstanie Odrodzonego Wojska Polskiego i jego Udział w końcowym etapie II wojny Światowej – dr Andrzej Rybak  TWO

– Wojsko Polskie w służbie Narodu i Państwa Polskiego – dr Ryszard Suduł SRCh

Organizatorzy uroczystości 80 rocznicy powstania Odrodzonego Wojska Polskiego w Chełmie. Zarząd Wojewódzki Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego z siedzibą w Chełmie. Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Chełmie . Towarzystwo Wiedzy Obronnej – Oddział Chełmski. Stowarzyszenie Rocznik Chełmski. Stowarzyszenie „Pokolenia „ ,koło w Chełmie . Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza.

Prezes Zarządu Głównego

Związku Weteranów i Rezerwistów

Wojska Polskiego

płk ZWiR Krzysztof Robak

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Informacja o odbytym w Warszawie Al. Jerozolimskie 6A13.06.2024 zgodnie z harmonogramem zebraniu Zarządu Głównego    

1.Zebranie prowadził – Prezes Zarządu Głównego płk ZWiR Krzysztof Robak

2.Proponowany porządek obrad

I. Sprawa Fundacji Pomocy Weteranom LWP .

– Na Prezydium ZG zostają zaproszeni członkowie Zarządu Fundacji  temat przedyskutowania zgłoszonych zmian personalnych wynikających z pogarszającego się stanu zdrowia części  składu Zarządu Fundacji .

– Przyjęcie uchwały ZG w sprawie zmian w składzie osobowym Zarządu Fundacji Pomocy weteranom Ludowego Wojska Polskiego

– Przyjęcie terminu zgłoszenia do KRS zmian personalnych w Zarządzie Fundacji

II. Informacja w sprawie obchodów 80 rocznicy powstania odrodzonego WP

Data odbycia uroczystości 19.07.2024r.

-miejsce odbycia uroczystości  Chełm

– skład komitetu organizacyjnego obchodów 80 rocznicy powstania odrodzonego WP Marian Lipczuk ,Ludwików Marian ,Jan Borowik ,Paweł Kiernikowski. Przedstawiciel ZŻWP Oddział w Chełmie

Wyznaczono skład delegacji Zarządu GŁównego  na obchody 80 rocznicy powstania odrodzonego WP – skład Prezes ZG płk ZWiR Krzysztof Robak, Wiceprezes ZG płk Marek Jedynak Sekretarz Generalny ZG ppłk ZWiR Tadeusz Otulak, Skarbnik ZG płk Henryk Radwański , Pełnomocnik Prezesa ZG Ambasador Komisji Praw Człowieka  przy Unii Europejskiej płk ZWiR Bolesław Wolanin , Prezes Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego  płk Zygmunt Pluta. Poczty sztandarowe w składzie szer Pawliczak Marian ,st sierż Marek Maryniak , szer Marian Kazimierz , mjr ZWiR Baczewski Tadeusz ,kpt. ZWiR Gwarda Franciszek .Delegacja Oddziału Świętokrzyskiego w składzie ppr. Adam Berg ,mjr Grzegorz Wąsik, por. Mirosław Selata , por. Marek Dębowski

III. Uzupełnienie składu „Zespołu Doradców przy Prezesie Zarządu Głównego >

Zespół Doradców przy Prezesie Zarządu Głównego zostaje uzupełniony o koleżanki i kolegów.

1.Kraszewski Tadeusz  zostaje powołany w skład Zespołu Doradców przy Prezesie Zarządu Głównego  na funkcję Koordynatora w Oddziale Stołecznym Związku.Otrzymuje zadanie zabezpieczania udziału delegacji  Oddziału Stołecznego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego w uroczystościach państwowych , samorządowych ,rocznicowych wg grafiku w porozumieniu z Sekretarzem Generalnym ZG.

2.Zygmunt Pluta PrezesMazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego zostaje powołany w skład Zespołu Doradców przy Prezesie Zarządu Głównego  na funkcję Koordynatora  w Wojewódzkim Oddziale Mazowieckim Związku.Otrzymuje zadanie zabezpieczania udziału delegacji w Wojewódzkim Oddziale Mazowieckim Związku. Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego w uroczystościach państwowych , samorządowych ,rocznicowych wg grafiku w porozumieniu z Wiceprezesem ZG

3.Alicja Kuźniarek  zostaje powołana w skład Zespołu Doradców przy Prezesie Zarządu Głównego  na funkcję członka Zarządu Fundacji. Otrzymuje zadanie pracy w Fundacji Pomocy Weteranom Ludowego Wojska Polskiego  z szczególnym zwróceniem uwagi na pozyskiwanie środków przez Fundacje .

4. Beata Kuźniarek zostaje powołana w skład Zespołu Doradców przy Prezesie Zarządu Głównego  na funkcję z-cy Szefa Kancelarii Zarządu Głównego. Otrzymuje zadanie pracy w Kancelarii ZG z szczególnym zwróceniem uwagi na ujawnianie zmian dotyczących ZWiRWP w KRS.Uchwała projekt

Zarząd Główny na zebraniu w dniu 13.06.2024 przegłosował  Uchwałę nr 1./06/2024w sprawie: Zmian w składzie osobowym Zarządu Fundacji Pomocy Weteranom Ludowego Wojska Polskiego

Zarząd Główny Odwołuje z składu Zarządu  Fundacji Pomocy Weteranom Ludowego Wojska Polskiego następujących członków: Ludwik Rokicki, Edward Kazimierz KubikJózef, Turlejski.Fundator w oparciu o postanowienia Statutu Fundacji Pomocy Weteranom Ludowego Wojska Polskiego opisanych w paragrafie 21 powołuje do Zarządu Fundacji Pomocy Weteranom Ludowego Wojska Polskiego następujących członków : Otulak Tadeusz, Borowa Edyta, Kuźniarek Alicja

Uchwała obowiązuje od dnia jej podjęcia. Głosów za…9.. przeciw…1….. wstrzymujących się……0..

Płk ZWiR Krzysztof Robak

Prezes ZG ZwiRWP

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Majowe święta

Pierwsza dekada maja jest czasem, w którym wypadają różnorodne święta związane z dziejami powszechnymi oraz historią Polski. I tak w dniu 1 maja obchodzone jest święto ludzi pracy. Święto to upamiętnia walkę pracowników amerykańskich o poprawę nieludzkich warunków pracy, o poszanowanie godności pracowników oraz wprowadzenie 8-godzinnego dnia pracy. Święto to wprowadziła  w 1889 roku II Międzynarodówka dla uczczenia wydarzeń z pierwszych dni maja 1886 w Chicago, w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej podczas strajku będącego częścią ogólnokrajowej kampanii na rzecz wprowadzenia 8-godzinnego dnia pracy. Strajk ten został krwawo stłumiony, ale ideę tę podchwcono na całym świecie. W Polsce, tradycja obchodzenia Święta Pracy sięga 1890 roku, kiedy to polscy robotnicy wyszli na ulice domagając się wprowadzenia 8-godzinnego dnia pracy. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w tym dniu odbywały się manifestacje organizowane przez partie robotnicze, które bardzo często były  atakowane przez policję oraz nacjonalistycznych bojówkarzy. W okresie PRL w tym dniu odbywały się pochody gromadzące masy osób dorosłych oraz młodzieży (szkolnej i pracującej) oraz tzw. festyny ludowe.  Obecnie obchody są o wiele skromniejsze.

Dzień 2 maja jest Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej jobchodzonym jak święto. Co roku tego dnia Polacy z dumą eksponują flagi na zewnątrz. Każdy z nas może uczcić Biało-Czerwoną poprzez jej wywieszenie np. w oknie lub na balkonie swojego mieszkania czy przed domem. Święto to wprowadził Sejm RP w dniu 20 lutego 2004 roku (Dz. U. z 2004 r., nr 49, poz. 467). Wybór daty jest związny z faktem, że po zdobyciu w dniu 2 maja 1945 roku Berlina – stolicy hitlerowskiej III Rzeszy niemieckiej, polscy żołnierze nasze flagi narodowe (białoczerwone) na budynku Reichstagu (niemieckiego parlamentu) oraz na Kolumnie Zwycięstwa.

2 maja 1945 r. Polska flaga nad Berlinem

3 maja to dzień, w którym obchodzxone sa kolejne rocznice uchwalenia Konstytucji 3 Maja – pierwszego w Europie i drugiego na świecie tego rodzaju dokumentu. Przyjęta przez Sejm Wielki (Czteroletni, bowiem obradował w latach 1789-1792) Ustawa Rządowa (taki miała oficjalny tytuł) ustanawiała monarchię dziedziczną (w ten sposób znosiła z polskiego ustroju system wolnej elekcji czyli wyboru polskiego mionarchy); trójpodział władzy na: prawodawczą  wykonawczą i sądowni-czą; ograniczenie „złotej wolności szlacheckiej” przez zniesienie liberum veto, nadanie praw mieszczaństwu oraz objęcie chłopów opieką „prawa i administracji rządowej”. Stanowiła próbę umocnienia państwa polsko-litewskiego, które w wyniku 3 rozbiorów na ponad 200 lat straciło swoją niepodległość.

I wreszcie 8 maja – Narodowy Dzień Zwycięstwa. Jest to ważne święto nie tylko dla Polaków. Obchodzone jest w całej Europie, chociaż nosi różne nazwy. Również jego data może się różnić w zależności od tego, gdzie je świętujemy. W okresie PRL było to Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności ustanowione dekretem z 8 maja 1945 r. zatwierdzonym przez Krajową Radę Narodową i obchodzone w dniu 9 maja. Związane było i jest ze zwycięstwem nad hitlerowską III Rzeszą niemiecką, której przedstawieciele z feldmarszałkiem Wilhelmem Keitlem podpisali akt bezwarunkowej kapityulacji Niemiec kończące dzialania wojenne w Europie. Róznica obchodów wynika z faktu, iż moment podpisania powyższego aktu nastąpił według czasu środkowo-europejskiego jeszcze przed północą 8 maja, a według czasu moskiewskiego już po północy czyli 9 maja 1945 roku. Po transformacji ustrojowej w Polsce Sejm RP uchwalił swoją ustawą, że Narodowy Dzień Zwycięstwa to 8 maja (Dz. U. z 2015 r., poz. 622). Jest to święto państwowe, ale nie dzień wolny od pracy i szkoły.

Biorąc pod uwagę, iż wszystkie te święta mają swoją tradycję związaną z losami narodu polskiego członkowie naszej organizacji związkowej mają wręcz obowiązek by brać udział w uroczystościach związanych z powyższymi świętami. 

płk ZWiR Krzysztof Robak-

prezes ZG ZwiRWP

Ilustracje ze stron internetowych

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zawiadomienie o zmianie terminu posiedzenia Zarządu Głównego ZWiRWP

Niniejszym informuję, że z przyczyn obiektywnych, niezależnych od organizatorów nastąpiła zmiana terminu posiedzenia Zarządu Głównego Związku Weteranów i Rezerwistów w Warszawie. Odbędzie się ono nie w dniu 18 kwietnia 2024 roku, lecz w dniu 16 maja 2024 r. o godz. 1030 w siedzibie ZG ZWiRWP w Warszawie, Al. Ujazdowskie 6A.

Proponowany porządek obrad

1. Informacja o działaniach Zarządu Głównego w tym:

a. Informacja o przygotowaniach do obchodów 80 – lecia powołania Odrodzonego WP

b. Informacja w sprawie działań ujawniających zmiany składu ZG ZWiRWP w KRS

c. Uzupełnienie wakatu składu ZG, propozycja przedstawiciela Śląskiego Oddziału w Katowicach

d. Informacja w sprawie działań dotyczących zastrzeżenia nazwy związku .

e. Informacja w sprawie działań dotyczących pozyskania środków na Sztandar dla ZG.

f. Strona internetowa Zarządu Głównego ZWiR /wnioski z kół i Oddziałów/

2. Informacja dotycząca pracy Głównej Komisji Rewizyjnej ZWiRWP /referuje członek GKR/

3. Rozpatrzenie zgłoszonych wniosków dotyczących awansów

4. Sprawy wniesione

5. Dyskusja i podjęcie uchwał

6. Zamknięcie zebrania

Warszawa 11 kwietnia 2024 r.

Prezes Zarządu Głównego

    Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego

płk ZWiR Krzysztof Robak

Uwaga

W związku z koniecznością wcześniejszego zamawiania obiadu dla obradujących prosimy kolegów z Kół i Oddziałów w terminie do 13. 05. 2024 o potwierdzenie obecności na tel. 601 372 509 lub e-mail Krzysztofr@adres.pl podając ile osób przyjedzie z Kół i Oddziałów na zebranie ZG. Koszt sponsorowanego przez ZG obiadu wynosi 10 zł lecz warunkiem skorzystania z posiłku jest potwierdzenie obecności.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ZWIĄZEK WETERANÓW I REZERWISTÓW WOJSKA POLSKIEGO IM. GEN. FRANCISZKA GĄGORA
ZARZĄD GŁÓWNY
Życzenia w imieniu członków Zarządu Głównego
składa Prezes Zarządu Głównego Związku Weteranów i Rezerwistów
Wojska Polskiego płk ZWiR Krzysztof Robak

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zebranie Prezydium Zarządu Głównego ZWiRWP

W dniu 12 marca 2024 r. w siedzibie Zarządu Głównego ZWiRWP w Warszawie, Al. Ujazdowskie 6 odbyło się zebranie Prezydium ZG ZWiRWP. Podczas posiedzenia poruszono następujące sprawy:

 1. Informacja w sprawie działań porządkujących zmiany składu ZG ZWiRWP ujawnione w KRS.
 2. Przeanalizowanie wniosków z kół i Oddziałów Związku dotyczących kwestii internetowej strony Zarządu Głównego ZWiRWP.
 3. Informacja o przygotowaniach do obchodów 80 – lecia powołania Odrodzonego Wojska Polskiego.
 4. informacja dotycząca pracy Głównej Komisji Rewizyjnej ZWiRWP (przedstawił członek GKR).
 5. Dyskusja nad propozycjami porządku obrad Zarządu Głównego, który (zgodnie
  z planem zebrań) ma się odbyć w dniu 18 kwietnia 2024 r.
 6. Zapoznanie się z przesłanymi sprawozdaniami dotyczącymi działalności Kół
  i Oddziałów Związku.

Na zakończenie obrad kol. płk ZWiR Krzysztof Robak – Prezes Zarządu Głównego ZWiRWP złożył zebranym życzenia świąteczne (wielkanocne).  

Warszawa 22 marca 2024 r.  

Prezes Zarządu Głównego ZWiRWP

             płk ZWiR Krzysztof Robak

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

WIELKANOC 2024

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Informacja o planowym posiedzeniu

Prezydium Zarządu Głównego ZWiRWP

Niniejszym informujemy, że w dniu 15 lutego 2024 roku, o godz. 1030 w Warszawie, Al. Ujazdowskie 6A odbędzie się planowe posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego ZWiRWP. Porządek zebrania:

 1. Otwarcie obrad – kol. ppłk ZWiR Krzysztof Robak – prezes ZG ZWiRWP.
 2. Informacja o pracy Zarządu Głównego ZWiRWP.
 3. Informacja o pracy Prezydium ZG ZWiRWP.
 4. Informacja o zmianach w KRS:

– uaktualnienie danych odnośnie powołania Oddziału Mazowieckiego z siedzibą w Radomiu (uchwała nr ZG 2/12/2023)

– uaktualnienie danych odnośnie powołania Oddziału Stołecznego ZWiRWP z siedzibą w Warszawie (uchwała nr ZG 3/12/2023)

– zmiany w składzie Zarządu Głównego ZWiRWP (wykreślenie kol. Piotr Zawrotniak – zgodnie z postanowieniami Statutu Art 10 pkt 2 – oraz kol. Zygmunt Kasica zgodnie z postanowieniami Statutu Art 10 pkt 1. Ponadto zweryfikowana została ewidencja w KRS odnośnie tych członków ZG, których kadencja wygasła i nie zostały dotychczas wykreślone z ewidencji; na miejsce skreślonych członków Zarządu Głównego, zgodnie z postanowieniami Statutu Art 15 pkt 4 oraz uchwały ZG nr 4/12.2023, zostali dokooptowani kol. Zygmunt Pluta i kol Marian Ludwików).

5. Informacja dotycząca nadesłanych przez Oddziały i samodzielne koła naszego Związku ankiety statystycznej oraz sprawozdań finansowych za rok 2023 (nadmieniam, że takie ankiety i sprawozdania należy przesyłać do ZG w nieprzekraczalnym terminie do końca stycznia każdego roku).

6. Informacja o zmianach władz oraz planu pracy w Śląskim Oddziale Wojewódzkim w Katowicach.

7. Informacja w sprawie przygotowań do obchodów 80 – lecia powołania Odrodzonego Wojska Polskiego (zgodnie z uchwałą ZG nr 10/12/2022).

8. Podsumowanie i zamknięcie obrad.

Warszawa, dn. 12 lutego 2024 r.    

Prezes Zarządu Głównego ZWiRWP

płk ZWiR Krzysztof Robak

Uwaga:

Na stronie internetowej naszego Związku, w zakładce Fundacja Pomocy Weteranom LWP w informacji o NR KRS jest błąd (na początku numeru jest pięć zer a powinno być tylko cztery, dlatego jedno zero należy usunąć). Prawidłowy nr KRS Fundacji to: 0000145140

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rocznice wyzwolenia

Obchody wyzwolenia spod okupacji niemieckiej miejscowości związanych z ZWiR WP

W styczniu 1945 roku ruszyła ofensywa oddziałów radzieckiej Armii Czerwonej oraz walczącego u jej boku Odrodzonego Wojska Polskiego, która przyniosła wyzwolenie spod okupacji niemieckiej szeregu polskich miejscowości na zachód od Wisły, w tym oczywiście polskiej stolicy Warszawy oraz dużego ośrodka polskiego przemysłu jakim było i jest miasto  Łódź. Ofensywa ta, zwana w historiografii ofensywą styczniową, doprowadziła ostatecznie w maju 1945 roku do zakończenia działań wojennych w Europie, chociaż II wojna światowa trwała na Pacyfiku i zakończyła się 2 września 1945 roku kapitulacją Japonii. Polacy jako jedna ze stron walczących ponieśli olbrzymie straty materialne jak też demograficzne (na każdy tysiąc obywateli zginęło 220 osób, w sumie ponad 6 mln ludzi). Należy jednak wspomnieć, że mimo tej hekatomby, zarówno polscy żołnierze walczący na wszystkich praktycznie frontach tej wojny jak i polski naród nie mieli żadnej wiedzy o ustaleniach „Wielkiej Trójki” (USA, Wielkiej Brytanii i ZSRR) dotyczących dalszych losów naszego kraju. Na trzech konferencjach (w Teheranie 28 listopad – 1 grudnia 1943 r.; w Jałcie 4-11 luty 1945 r. oraz w Poczdamie 17 lipca – 2 sierpnia 1945 r.) prezydent Franklin Delano Roosevelt (w Poczdamie – prezydent Harry Truman), premier Winston Churchill (zastąpiony przez premiera Clementa Attlee’ego) ustalili, że Polska będzie w sferze wpływów radzieckich, że odda Związkowi Radzieckiemu swoje Kresy Wschodnie (czyli obszary leżące na wschód od linii Curzona o powierzchni 179 tys. km²) a otrzyma terytorium na zachodzie i północy (tzw. piastowskie Ziemie Odzyskane) o powierzchni 102,8 tys. km², zajmowane dotychczas przez Niemcy. Tak się ostatecznie stało, co zostało potwierdzone przez odpowiednie traktaty między Polską, Niemcami oraz innymi sąsiadami państwa polskiego. Obecna Polska to państwo średniej wielkości zajmujące obszar między Bałtykiem a Karpatami oraz między Bugiem a Odrą i Nysą Łużycką.

Analizując wysiłek żołnierzy – członków koalicji i zachowania polityków pamiętajmy o bezdyskusyjnej zasadzie, że każda wojna koalicyjna ma to do siebie, iż w toku jej trwania realizowane są przede wszystkim cele polityczne najsilniejszego członka koalicji. Cele polityczne słabszych członków koalicji uwzględniane są tylko wtedy, kiedy są zgodne z celami przynajmniej jednego z jej głównych członków. Czy politycy reprezentujący w ramach istniejącej koalicji interesy Polski mogli doprowadzić do korzystniejszego dla nas rozwiązania? To jest pytanie nad którym do dzisiaj spierają się historycy. Faktem jednak niezbitym jest, że tereny leżące między linią Curzona a linią rzeki Odry i Nysy Łużyckiej wyzwoliła spod okupacji niemieckiej Armia Czerwona oraz walczące u jej Odrodzone Wojsko Polskie. Obszar Ziem Odzyskanych się terenem, na którym osiedlono Polaków przesiedlonych z Kresów Wschodnich.

Rocznicę wydarzeń sprzed 79 laty uczcili w różnoraki sposób członkowie ZWiRWP zamieszkujący wyzwalane miejscowości będące obecnie siedzibami Oddziałów oraz Kół Terenowych naszej organizacji m. in. w Warszawie, Łodzi czy w Chełmie, którzy w dniu 17 stycznia i inne składali kwiaty oraz palili znicze w Miejscach Pamięci Narodowej.

Linia biała – granice II Rzeczpospolitej (1918-1939)
Linia czarna – granica między okupacją niemiecką i radziecką
Linia czerwona – współczesna granica Polski

płk ZWiR Krzysztof Robak

Prezes ZG ZWiRWP

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zebranie Zarządu Głównego ZWiRWP

w dniu 7 grudnia 2023 roku

W dniu 7 grudnia 2023 r. w Pałacu Rembielińskiego w Warszawie, Al. Ujazdowskie 6A odbyło się, planowe posiedzenie ZG ZWiRWP. Zebranie ZG Otworzył je i prowadził płk ZWiR Krzysztof Robak – Prezes ZG ZWiRWP. Po przywitaniu członkowie ZG oraz zaproszeni goście otrzymali od Prezesa ZG ZWiRWP, wraz z życzeniami świąteczno – noworocznymi, upominek w postaci pamiątkowego dzwoneczka ZWiRWP.

Miłym akcentem zebrania było uhonorowanie Prezesa ZG ZWiRWP Krzyżem Pamięci, nadanym mu przez Zarząd Patriotycznego Związku Organizacji Kresowych i Kombatanckich za działalność na rzecz upamiętniania ofiar banderowskiego ludobójstwa. Odznaczenie wręczali upoważnieni przez  Zarząd ZOKiK płk Bolesław Wolanin i płk Ryszard Radwański. Płk ZWiR Krzysztof Robak przyjął ten Krzyż jako wyraz uznania dla całego ZWiRWP.

W części merytorycznej zebrania złożono informacje z prac ZG w okresie 1 stycznia – 7 grudnia 2023 r. oraz sytuacji finansowej ZG (wpływów i wydatków) w okresie 1 stycznia – 7 grudnia 2023 r. Przedstawiono też propozycje uchwał do dyskusji w sprawach: planu Zamierzeń i Kierunków Działania ZWiRWP w 2024 r., terminów, formy i miejsca odbycia zebrań Zarządu Głównego w 2024 r., terminów, formy i miejsca odbycia zebrań Prezydium ZG w 2024 r., powołania dwóch Oddziałów: Mazowieckiego i Stołecznego z siedzibą w Warszawie, uzupełnienia składu Zarządu Głównego ZWiRWP (wakaty powstały wskutek śmierci i rezygnacji kilku członków ZG), terminów złożenia do ZG sprawozdań z prac Oddziałów i Kół w 2023 r., terminów składania wniosków awansowania na stopnie organizacyjne, budżetu Zarządu Głównego ZWiRWP na 2024 r. oraz przyjęcia planu obchodów jubileuszu 80 – lecia powstania Odrodzonego Wojska Polskiego. Podczas szerokiej dyskusji na powyższe kwestie zostały zgłoszone uwagi, które spowodują korektę zamierzeń. W przypadkach wniosków wzajemnie się wykluczających decydowało głosowanie, który wniosek zostaje przyjęty. Głosowanie nad tymi sprawami zakończyło merytoryczną część zebrania.

W części pozamerytorycznej zebrania uczestnicy łamiąc się opłatkiem złożyli sobie życzenia świąteczno- noworoczne. W trakcie obiadu w grupach odbywały się rozmowy będące niejako uzupełnieniem dyskusji plenarnej.

Prezes ZG ZWiRWP

  płk ZWiR Krzysztof Robak

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

30 lat ZWiR WP

Uroczystość w Warszawie z racji 30-lecia
Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego
(Związku Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego)

30 lat temu, w 1993 roku, w odpowiedzi na szkalowanie przez polską prawicę byłych żołnierzy 1 i 2 Armii Wojska Polskiego i 1 Drezdeńskiego Korpusu Pancernego (jednostek walczących u boku Armii Czerwonej na froncie wschodnim II wojny światowej) oraz partyzantów z Gwardii i Armii Ludowej, a także żołnierzy służących w Ludowym Wojsku Polskim, powstał Związek Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego jako organizacja broniąca czci i honoru żołnierzy wspomnianych wyżej formacji. Związek ten od lipca 2010 roku nosi nazwę Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego i kontynuuje tradycje ZŻ LWP.

W ramach obchodów jubileuszu, w dniu 11 października 2023 r., odbyło się w Warszawie, Al .Ujazdowskie 6A, w głównej siedzibie Zarządu Głównego ZWiR WP, w Pałacu Rembielińskiego uroczyste zebranie tego organu związkowego z udziałem zaproszonych Gości oraz delegacji z poszczególnych Oddziałów Wojewódzkich ZWiR WP.

Zebranie prowadził płk ZWiR Krzysztof Robak – Prezes Zarządu Głównego. Dowódcą uroczystości jubileuszowej był płk Marek Jedynak – Wiceprezes ZG. Narratorem w trakcie uroczystości był ppłk ZWiR Tadeusz Otulak – Sekretarz Generalny Związku. Funkcję gospodarza uroczystości pełniła por. ZWiR Edyta Borowa – Szefowa Kancelarii Zarządu Głównego ZWiR WP.

Na uroczystość do Warszawy przybyły delegacje z Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego, Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego, z Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego, z Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego, z Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego, z Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, z Oddziału Pomorskiego oraz z Oddziału w Radomiu. Poczty sztandarowe na uroczystość jubileuszu XXX lecia ZWiRWP wystawiły Oddział Wojewódzki w Lublinie z/s w Chełmie, Oddział Wojewódzki z Łodzi oraz Oddział Powiatowy z Sanoka. Hejnalistę kol Tadeusza Sieczkowskiego wystawił Oddział Powiatowy z Sanoka.

W uroczystości uczestniczyli także zaproszeni Goście w osobach:

– płk Czesław Lewandowski – Prezes ZG Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych;

– Zbigniew Gołąbek – Wiceprezes ZG ZKRPiBWP;

– Krzysztof Rinas – Dyrektor;

– Michał Izerski – Redaktor;

– płk Bohdan Jarzęcki – reprezentant Fundacji Pomocy Weteranom LWP;

– Rafał Krzemień – Prezes Zarządu Pałacu Kultury i Nauki, sponsor uroczystości.

Korpus dyplomatyczny RP był reprezentowany przez płk Bolesława Wolanina – członka Komisji Praw Człowieka przy Organizacji Narodów Zjednoczonych.

W części oficjalnej głos zabrali zaproszeni Goście, a następnie płk ZWiR dr Paweł Kiernikowski – Redaktor Naczelny Biuletynu Internetowego ZWiRWP wygłosił referat omawiający XXX lecie ZWiRWP. Dużo emocji towarzyszyło aktowi wręczenia wyróżnień oraz odznaczeń. Medal jubileuszowy XXX lecia ZWiRWP wręczono 53 osobom. Patenty mianowania na wyższy stopień organizacyjny otrzymało 21 członków Związku. Dyplomy i listy wręczono 15 członkom Związku. W czasie przerwy, na schodach Pałacu, wykonano zbiorowe zdjęcie uczestników jubileuszowego spotkania.

W części artystycznej uroczystości zebrani wysłuchali „Koncertu melodii wojskowych” wykonanego na akordeonie przez artystę muzyka Jarosława Mikę.

Przebieg uroczystości upamiętniał na fotografii kol. Wiesław Antoniewicz – artysta fotograf  TWP. Uroczystość jubileuszu 30-lecia Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego zakończył oficjalny uroczysty obiad.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zebranie Zarządu Głównego ZWiRWP w Warszawie (21.09.2023 r.)

W dniu 21 września 2023 roku odbyło się, zwołane na podstawie uchwały nr 2/12/2022, zebranie Zarządu Głównego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego. Część członków ZG uczestniczyła w nim online (za pomocą urządzeń elektronicznych). Głównym tematem zebrania były kwestie związane z centralną uroczystością obchodów trzydziestolecia Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego (do lipca 2010 roku – Związku Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego), która ma się odbyć w Warszawie. W związku z tą uroczystością ustalono ostatecznie, że odbędzie się ona w dniu 11 października 2023 roku w Pałacu Rembielińskiego w Warszawie, Al.Ujazdowskie 6, sala 119.

Program obchodów przewiduje:

– Koncert wojskowych melodii z udziałem akordeonu,

– wystąpienia okolicznościowe,

– wręczenie wyróżnień oraz odznaczeń,

– wykonanie jubileuszowego zdjęcia,

– oficjalny obiad jubileuszowy w salach Pałacu Rembielińskiego.

Oprócz programu obchodów 30-lecia Związku, na zebraniu została omówiona sprawa „Radomia”. Otóż w dniu 20 września 2023 roku odbyło się w Radomiu, w Klubie Seniora „WETERAN” (funkcję jego gospodarza pełni członek ZWiRWP płk mgr inż. Zygmunt Pluta), zebranie członków ZWiRWP z terenu tego miasta. Udział w zebraniu wzięli także ppłk ZWiR Krzysztof Robak – prezes Zarządu Głównego ZWiRWP oraz płk Marek Jedynak – wiceprezes ZG ZWiRWP. Zebranie prowadził mjr ZWiR Jan Monczyński. Na zebraniu obecny był były Prezes Oddziału w Radomiu Stanisław Mazur, którego przynależność do ZWiRWP ustała na skutek nie spełnienia wymogów opisanych w Statucie Związku Art 10 pkt 1. W swoim wystąpieniu były Prezes nie przekonał zebranych w sprawie interpretacji Statutu Związku jaką stosował. Ponadto nie skorzystał z szansy dalszej pracy na rzecz ZWiRWP. Zebrani, po zapoznaniu się z planowanymi w najbliższym czasie wydarzeniami w ZWiRWP postanowili czynnie brać udział w tych wydarzeniach, deklarując z marszu udział delegacji z Radomia w obchodach „Bitwy Partyzanckiej Pod Gruszką” w dniu 24 września 2023 r.

W punkcie dotyczącym spraw bieżących, omawiane były uroczystości organizowane przez Oddział Powiatowy ZWiRWP w Końskich, którego Prezesem jest mjr ZWiR Grzegorz Wąsik. O stanie gotowości do obchodów 79 rocznicy „Bitwy Partyzanckiej Pod Gruszką” zameldował Wiceprezes Zarządu Głównego płk Marek Jedynak. Zapraszając zebranych zapewnił, że pełniąc w czasie uroczystości funkcję Komendanta uroczystości gwarantuje godne upamiętnienie wydarzenia.

ppłk ZWiR Krzysztof Robak

Prezes ZG ZWiRWP

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Informacja. Zgodnie z przyjętą na zebraniu w dniu 08. grudnia 2022 uchwałę nr2/12/2022 w sprawie: Terminów, formy i miejsca zebrań Zarządu Głównego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego. 

Zarząd Główny na zebraniu zwołanym w dniu 21września 2023 obradował będzie z następującym porządkiem obrad. 

Porządek Obrad Zebrania Zarządu Głównego w dniu 21.09.2023 /Propozycja/

Miejsce zebrania Warszawa Al. Ujazdowskie 6A godz. rozpoczęcia 10,30

Zebranie odbywa w trybie mieszanym .

1. godz. 10.30 Otwarcie zebrania Zarządu –

Prezes Zarządu Prowadzi zebranie Prezes ZG w przypadku nieobecności Prezesa zebrani wybierają prowadzącego/

 1. wyznaczenie protokólanta
  1. wprowadzenie w aktualną sytuację w Związku.

2.Sprawdzenie obecności uczestników (lista) i przyjęcie porządku zebrania-.

2.1 Lista obecności uwidacznia Członków Zarządu Głównego będących w Warszawie oraz Członków Zarządu Głównego którzy przebywają poza Warszawą, składają oświadczenie woli za pomocą urządzeń elektronicznych

3. Informacja o działaniach dotyczących aktualizacji danych w KRS

a-ujawnienie w KRS aktualnego stanu ZG ,

b-uaktualnianie na bieżąco w miarę pozyskiwania informacji stanu faktycznego zmiany adresów.

4. Informacja o odbytych uroczystościach w Oddziałach i Kołach w okresie od ostatniego zebrania ZG.

5. Informacja o stanie wykonania przyjętego do realizacji harmonogramu obchodów30-lecia ZWiRWP

6. Podjęcie uchwał w sprawach

6.1.Rozpatrzenie wniosków o nadanie stopni organizacyjnych ZWiRWP zgodnie z wymogami Statutu Związku zapisanymi w Rozdziale III Art 13 pkt.

6.2.Rozpatrzenie wniosków o nadanie wyróżnień ZWiRWP zgodnie z wymogami Statutu Związku zapisanymi w Rozdziale III Art. 12 pkt.1,2,5,6.

 7. Informacja o pracy Głównej Komisji Rewizyjnej

8. Przerwa 

9. Rozmowy w grupach

10.

11.Zamknięcie zebrania

Uwaga .w sprawie zgłaszanych wniosków o nadanie wyróżnień ZWiRWP w tym stopni organizacyjnych.

30 – lecie Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego jest okresem składania wniosków w sprawie uhonorowania członków Związku wyróżnieniami opisanymi w Art 12 Statutu. Prosimy wnioskodawców o sprawdzenie przed wystawieniem wniosku ewidencji Członków ZWiRWP.

Zmiany w ewidencji następują na skutek pozbawienia członkostwa opisuje to Art 28 oraz ustania członkostwa. Art 10 Statutu Związku opisuje sytuacje oraz zachowania członków Związku w których przynależność do Związku ustaje .Przynależność ustaje co jest skutkiem świadomie podjętej decyzji przez teraz już byłego członka Związku. Wraz z ustaniem przynależności do Związku zostają były członek traci prawa opisane w Art 8 Statutu w tym uprawnienia do noszenia stopni organizacyjnych ,ubioru organizacyjnego i odznaki organizacyjnej Związku. Traci upoważnienia do reprezentowania Związku. Informuję ,że procedurę opisaną w Art 10 Statutu skreślenia z ewidencji na skutek ustania przynależności do Związku zastosowano wobec następujących Członków ZWiRWP. Listę członków których przynależność do Związku ustała w obecnej kadencji otwierają :Krzysztof Majer , Zbigniew Żurowski , Janusz Zieliński, Stanisław Mazur , Jan Szpak, . Nazwiska pozostałych Członków Związku których przynależność do Związku ustała jest do wglądu dla Członków Związku w siedzibie ZG .

Prezes Zarządu Głównego

Związku Weteranów i Rezerwistów

Wojska Polskiego

ppłk ZWiR Krzysztof Robak

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rozpoczęcie obchodów jubileuszu 30 – lecia powstania Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego (Związku Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego)

30 lat temu, w dniu 22 września 1993 roku, Sąd Wojewódzki w Warszawie, VII Wydział Cywilny i Rejestrowy zarejestrował Związek Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego z siedzibą w Warszawie i terenem działania na obszarze państwa polskiego. Dlatego też w roku bieżącym członkowie Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego (w w lipcu 2010 roku została przyjęta obecna nazwa organizacji) w sposób szczególny czczą jubileusz naszego Związku. Inauguracja obchodów nastąpiła w dniu 22 czerwca b. r. w Podkarpackim Oddziale Wojewódzkim, gdzie na terenie Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie odbyła się pierwsza tego rodzaju uroczystość, połączona zarazem z obchodami 25-lecia działalności związkowej w Brzozowie. Gospodarzem uroczystości byli członkowie Koła ZWiRWP w Brzozowie z Prezesem Koła płk. Bolesławem Kosturem. Spotkanie jubileuszowe prowadził (zgodnie z profesjonalnie przygotowanym scenariuszem imprezy) kpt. ZWiR Adam Sieczkowski. W uroczystości udział wzięli nie tylko członkowie Związku ale także liczni Goście w osobach Adama Drozda – Radnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego VI kadencji, Przewodniczącego Komisji Karpackiej, Członka Komisji Gospodarki i Infrastruktury oraz Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia; płka Cezarego Okociuka (reprezentował Związek Terenowy NSZZ Służby Granicznej); mjra Michała Głockiego (reprezentował WKU Łomża); Jerzego F. Adamskiego – dyr. Muzeum Regionalnego w Brzozowie (reprezentował władze miejskie) oraz płka Krzysztofa Juszczyka – prezesa Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego ZWiRWP. W uroczystości uczestniczyła też delegacja Zarządu Głównego ZWiRWP w składzie: ppłk ZWiR Krzysztof Robak – prezes ZG ZWiRWP, płk ZWiR Bolesław Wolanin – członek Zarządu Głównego ZWiRWP i pełnomocnik Prezesa Zarządu Głównego ds. południowo wschodniej Polski oraz dr płk ZWiR Ryszard Henryk Radwański – członek Zarządu Głównego, pełnomocnik Prezesa Zarządu Głównego ds. finansowych, skarbnik.

Uroczystość rozpoczęła uroczysta Msza św. koncelebrowana przez kapelana ks. por. Stanisława Pryncypała oraz ks. Stanisława Lasotę. Po nabożeństwie uczestnicy udali się na teren wspomnianego Muzeum Regionalnego. Uroczystość rozpoczęła piosenka wojskowa w wykonaniu  członkini lokalnego zespołu przy Domu Kultury w Brzozowie. Część merytoryczną uroczystości otworzył Prezes Koła w Brzozowie płk Bolesław Kostur, który przedstawił rys historyczny działania Związku ze szczególnym uwzględnieniem pracy w regionie. Następnie głos zabrał Jerzy F. Adamski – dyr. Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie (gospodarz obiektu, w którym odbywała się uroczystość), który przedstawił perspektywy dalszej współpracy oraz złożył gratulacje z racji jubileuszu Związku. Odczytał także list Szymona Stapińskiego – Burmistrza Miasta Brzozowa z gratulacjami dla członków ZWiRWP.

Kolejnym mówcą był ppłk ZWiR Krzysztof Robak – Prezes Zarządu Głównego Związku, który odczytał treść uchwały Zarządu Głównego ZWiRWP nadającą Oddziałowi w Brzozowie Złoty Krzyż Zasługi ZWiRWP. Akt nadania odznaczenia odebrał Prezes Oddziału płk Bolesław Kostur. Aktu dekoracji Sztandaru brzozowskiej instancji dokonał, (w asyście płka ZWiR Bolesława Wolanina i płka Krzysztofa Juszczyka) ppłk ZWiR Krzysztof Robak – Prezes Zarządu Głównego Związku

Po dekoracji Sztandaru nastąpił moment udekorowania, na wniosek władz Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego ZWiRWP 52 członków Związku dwoma medalami: Medalem „Za zasługi w upamiętnianiu czynu zbrojnego żołnierzy Wojska Polskiego” oraz Medalem „ XXV – Lecia ZWiRWP”. Ponadto, na wniosek złożony przez płka ZWiR Bolesława Wolanina, Kapituła Konfraterni Mazowieckiej przyznała dla 17 naszych członków Złoty Krzyż 100 – lecia odzyskania niepodległości. Z upoważnienia Konfraterni dekoracji dokonał płk ZWiR Bolesław Wolanin. Należy wspomnieć, że lista uhonorowanych powyższymi odznaczeniami członków Związku zostanie w najbliższym czasie opublikowana na stronie ZWiRWP. Uroczystość zakończyła biesiada przy wojskowej grochówce.

Należy zaznaczyć, że zgodnie z przyjętym planem obchodów, w ciągu najbliższych tygodni odbędą się w Kołach i Oddziałach następne uroczystości. Obchody jubileuszu 30 – lecia powstania ZWiRWP (ZŻLWP) zostaną zakończone uroczystością krajową w dniu 12 października 2023 roku w Warszawie.

ppłk ZWiR Krzysztof Robak

Prezes Zarządu Głównego ZWiRWP

——————————————————————————————————

Zawiadomienie

Zarząd Główny Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego w Warszawie zawiadamia wszystkich członków Związku, że Sąd Rejonowy dla m/s Warszawy w Warszawie Wydział Gospodarczy KRS (sygnatura akt WA XIV NS-REJ. KRS/23673/294) rozpatrzył wszystkie postępowania odwoławcze złożone przez Z. Żurowskiego i osoby, które wprowadził w błąd, odnośnie rzekomych uchybień w przebiegu XIII Krajowego Zjazdu Delegatów ZWiRWP odbytego w dniu 7 kwietnia 2022 r. Uchybienia te miały według niego skutkować unieważnieniem wyborów dokonanych na tym najwyższym forum Związku. Sąd swoja decyzją jednoznacznie oddalił wszelkie tego typu insynuacje. W dniu 27 czerwca 2023 roku, na stronie Krajowego Rejestru Sądowego, został ujawniony pracujący aktualnie skład Zarządu Głównego ZWiRWP oraz skład Głównej Komisji Rewizyjnej Związku wybranych na XIII Krajowym Zjeździe Delegatów ZWiRWP.

. W związku z powyższym informujemy, że Zarząd Główny Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego oczekuje od wszystkich wprowadzonych w błąd przez Z. Żurowskiego przyjęcia do wiadomości, że jest on osobą na której ciążą zarzuty zawłaszczenia mienia Związku i która, chcąc uniknąć odpowiedzialności, jedynie mataczy. ZG oczekuje, że od tej pory każdy członek podejmie systematyczną pracę na rzecz Związku, którego jubileusz obchodzimy w roku bieżącym.

Warszawa, dn. 2 lipca 2023 r.

ppłk ZWiR Krzysztof Robak

Prezes Zarządu Głównego ZWiRWP

—————————————————————————————————–

Porządek posiedzenia Zarządu Głównego ZWiRWP w Warszawie w dniu 15 czerwca 2023 r.

Niniejszym informuję, że na zebraniu w dniu 15 czerwca 2023 r. Zarząd Główny ZWiRWP będzie obradował z następującym porządkiem:

 1. Przekazanie informacji o działalności ZWiRWP w okresie od ostatniego zebrania ZG.
 • Informacja w sprawie zgłoszonych przez Oddziały i Koła terminów lokalnych obchodów świąt i rocznic w tym obchodów jubileuszu powstania Związku.
 • Przedstawienie stanu przygotowań do obchodów 30 lecia powstania ZWiRWP w tym:
 • zgłoszonych wniosków awansów na stopnie organizacyjne ZWiRWP;
 • zgłoszonych wniosków w sprawie wydania pamiątkowych medali;
 • propozycji terminu do którego będą przyjmowane od Kół i Oddziałów zgłoszenia wraz z opłatami za udział członków ZWiRWP wyróżnionych udziałem w centralnych uroczystościach w Warszawie „Obchodów 30 lecia powstania Związku”. /propozycja 31 lipca 2023r /
 • Informacja o podjętych działaniach w sprawie Oddziałów i Kół które nie spełniają wymogów, o których mowa jest w art. 7 ust.1-3 i 4. Statutu Związku:
 • Wysłuchanie argumentów przedstawicieli Oddziałów i Kół które nie spełniają wymogów, o których mowa jest w art. 7 ust.1-3 i 4. Statutu Związku.
 • Dyskusja/ zgłaszanie propozycji i uwagi do przedstawionych wcześniej problemów w tym projektów uchwał).
 • Przyjęcie uchwał.
 • Zamknięcie zebrania

Projekty uchwał

 1. Projekt uchwały nr1/06/2023

Zarząd Główny realizując uchwałę nr 7/12/2022 z 8 grudnia 2022 roku dotyczącą Programu działania ZWiRWP w 2023 r. na zebraniu w dniu 15 czerwca 2023 r. podejmuje uchwałę nr 1/06/2023 w sprawie terminu do którego będą przyjmowane od Kół i Oddziałów zgłoszenia wraz z opłatami za udział członków ZWiRWP wyróżnionych udziałem w centralnych uroczystościach w Warszawie „Obchodów 30 lecia powstania Związku”.

Uchwała ta ma więc na celu ustalenie terminu 31 lipca 2023 r. jako ostateczną datę, do której będą przyjmowane, od Kół i Oddziałów zgłoszenia wraz z opłatami za udział członków ZWiRWP wyróżnionych udziałem w centralnych uroczystościach w Warszawie „ Obchodów 30 lecia powstania Związku”.

 1. Projekt uchwały nr2/06/2023

Zarząd Główny na zebraniu w dniu 15 czerwca 2023 podejmuje uchwałę nr2/06/2023 w sprawie powołania koła ZWiRWP w Przemyślu.

Na mocy tej uchwały ZG ZWiRWP powołuje z dniem 15 czerwca 2023 r. Koło miejskie ZWiRWP  w Przemyślu. Obszarem działania tegoż Koła jest miasto Przemyśl. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 1. Projekt uchwały nr3/06/2023

Zarząd Główny na zebraniu w dniu 15 czerwca 2023 podejmuje uchwałę nr3/06/2023 w sprawie awansów na stopnie organizacyjne.

Na mocy tej uchwały Zarząd Główny ZWiRWP nadaje z dniem 15 czerwca 2023 stopnie organizacyjne członkom związku zgodnie z złożonymi wnioskami przez Koła i Oddziały. Lista awansowanych na stopnie organizacyjne członków ZWiRWP jest załącznikiem nr 1 do uchwały nr3/06/2023 Zarządu Głównego ZWiRWP.

 1. Projekt uchwały nr4/06/2023

Zarząd Główny na zebraniu w dniu 15 czerwca 2023 podejmuje uchwałę nr4/06/2023 w sprawie nadania pamiątkowych medali

Na mocy tej uchwały Zarząd Główny ZWiRWP nadaje z dniem 15 czerwca 2023 pamiątkowe medale członkom Związku zgodnie z złożonymi wnioskami przez Koła i Oddziały. Lista przyznanych pamiątkowych medali członkom ZWiRWP jest załącznikiem nr 1 do uchwały nr 4/06/2023 Zarządu Głównego ZWiRWP.

 • Projekt uchwały nr5/06/2023

Zarząd Główny na zebraniu w dniu 15 czerwca 2023 podejmuje uchwałę nr 5/06/2023 w sprawie uporządkowania struktur organizacyjnych ZWiRWP Oddziałów i Kół które nie spełniają wymogów, o których mowa jest w art. 7 ust.1-3 i 4. Statutu Związku.

Na mocy tej uchwały Zarząd Główny ZWiRWP rozwiązuje z dniem 15 czerwca 2023 r., zgodnie z Art. 18 pkt  5 ppkt d postanowień Statutu ZWiRWP, działający na terenie  miasta Kielce  Oddział Związku z siedzibą w25-353 Kielce, ul. Wesoła 29. W jego miejsce ZG ZWiRWP, zgodnie z postanowieniami Statutu ZWiRWP (opisanymi w Art. 18 pkt 5 ppkt d i Art. 21 pkt1. 2 i 3), terenową jednostkę organizacyjną Koło nr 1 w m. Kielce z siedzibą w Kielcach. Obszar działania Koła m. Kielce. Członkowie z rozwiązanego Oddziału mogą kontynuować pracę na rzecz ZWiRWP w nowo powołanym Kole.

ppłk ZWiR Krzysztof Robak

Prezes Zarządu ZWiRWP

———————————————————————————————————————–

Informacja o decyzjach podjętych na zebraniu ZG ZWiR WP 20.04.2023 r.

Posiedzenie zdominowały dwie kwestie:

 1. Centralne obchody 30 lecie powstania Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego (Związku Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego).
 2. Sprawa Z. Żurowskiego, który został zaproszony na zebranie ZG

W ramach realizacji punku pierwszego, po ożywionej dyskusji przyjęto następujące postanowienia:

– przyjęto zasady uczestnictwa Delegatów Kół i Oddziałów w centralnych obchodach 30 – lecia ZWiR WP, które odbędą się w dniu 12 października 2023 r. w Warszawie przy Al. Ujazdowskich 6;

– ustalono zasady pozyskiwania 2 medali na uroczystości organizowane przez Oddziały i Koła naszego Związku (jeden z medali jest już dostępny, drugi- w opracowaniu).

Zgłoszenia Delegatów oraz zapotrzebowanie na medale wykonujemy telefonicznie do Zarządu Głównego ZWiRWP.

W związku z powyższym Zarząd Główny Związku może zameldować swoim członkom: „Jesteśmy przygotowani do zorganizowania centralnych obchodów 30 – lecia Związku”.

Co do punktu drugiego obrad, informujemy, wykonując oczekiwania grupy członków Związku na posiedzenie został zaproszony Z. Żurowski – były Skarbnik Związku w celu dania mu możliwości przedstawienia swojego stanowiska w sprawie wyniesienia poza siedzibę Związku mienia będącego własnością Związku oraz bezprawnego używania nazwy Oddział Warszawa z siedzibą w prywatnym własnym mieszkaniu, mającym wywołać mylne mniemanie, że b. Skarbnik jest Prezesem Oddziału Warszawa ZWiR WP. Z zaproszenia b. Skarbnik nie skorzystał. Sprawę skierowano do organów ścigania.

Prezes Zarządu Głównego ZWiRWP

       ppłk ZWiR Krzysztof Robak

——————————————————————————————————

Informacja w sprawie realizacji przyjętego harmonogramu obchodów 30 – lecia ZWiR WP

Zarząd Główny na zebraniu w dniu 20. 04. 2023r w Warszawie dokona poza bieżącymi sprawami opisanymi w porządku obrad, oceny stanu przygotowań do obchodów 30-lecia ZWiR WP.

Przypomnę członkowie Zarządu Głównego pracują systematycznie. Realizują przyjęty plan zamierzeń. Zaraz po wyborach decyzją Prezesa ZG ZWiR WP z dnia 11.04.2022 r. dokonano podziału zadań i powołano Pełnomocników Prezesa ZG ds. sporządzenia propozycji obchodów 30 lecia ZWiR WP. W dniu 8 grudnia 2022 r. uchwałą ZG przyjęto harmonogram działań przygotowania do obchodów 30 lecia powstania Związku. Oto on:

Przygotowania do obchodów 30 lecia powstania Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego

-Sporządzenie scenariusza obchodówPropozycje na piśmie z Oddziałów i Kół do końca m-ca stycznia
-Przyjęcie scenariusza obchodówmc- luty 2023 ZG
-Wycena, oszacowanie kosztów
obchodów wg scenariusza
mc- marzec 2023 ZG
-Przyjęcie podziału udziału Oddziałów
i Kół w ponoszonych kosztach
organizacji obchodów
mc- kwiecień 2023r.
ZG oraz Prezesi Kół i Oddziałów
-Wpłata na subkonto obchodów 30 lecia przyjętych udziałów w kosztach Oddziałów i Kół m-c maj 2023 r.
-Rozpisanie zadań na poszczególne
Oddziały i Koła w realizacji
scenariusza obchodów 30 lecia
powstania Związku
m-c czerwiec 2023 r.
Finał realizacja przyjętego scenariusza obchodów 30 lecia powstania
ZWiRWP
m-c październik 2023 r. /zmiana terminu /

W dniu 20.04.2023 r. na zebraniu ZG zapadną decyzję w sprawie:

a) sprawy bieżące /wg porządku obrad/

b) przyjęcie propozycji uhonorowania członków Związku działających w Oddziałach i Kołach .

b) Przyjęcie kosztorysu, scenariusza obchodów 30 lecia ZWiR WP.

Informuję, że realizacja przyjętego harmonogramu obchodów 30 lecia ZWiR WP przebiega sprawnie dzięki pracy członków ZG. Są pozyskiwane środki, mamy już wykonaną 1 partię medali. Pozyskiwane są środki na realizację pozostałych zamierzeń. Do zamknięcia sprawy przez ZG brakuje opinii części Prezesów Oddziałów i Kół. Prezesów Oddziałów i Kół którzy dotychczas nie zabierali głosu, a chcieli by zgłosić wnioski w sprawie zapraszam na zebranie Zarządu Głównego w dniu 20 kwietnia br. z tym, że proszę poinformować o planowanym przyjeździe przynajmniej dzień wcześniej ponieważ zamawiamy posiłek.

Warszawa 05.04.2023 r.

Prezes Zarządu Głównego

Związku Weteranów i Rezerwistów
Wojska Polskiego

ppłk ZWiR Krzysztof Robak

79 rocznica Odrodzonego Wojska Polskiego

W dniu 21 lipca 2023 roku minęła 79 rocznica powstania Odrodzonego Wojska Polskiego. Był to efekt Ustawy Krajowej Rady Narodowej (organu pełniącego rolę parlamentu na wyzwalanych spod okupacji niemieckiej polskich terenach) o połączeniu Armii Polskiej powstałej w nieistniejącym już Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz partyzanckiej Armii Ludowej – formacji podległej… Czytaj dalej …

80 rocznica utworzenia 1. Dywizji Wojska Polskiego im. Tadeusza Kościuszki

18 maja br. pod Pomnikiem Kościuszkowca na warszawskiej Pradze  symbolizującym wysiłek orężny żołnierzy polskiej 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, którzy w ostatniej wojnie dawali liczne dowody swego męstwa i oddania Ojczyźnie, odbyła się uroczystość upamiętniająca 80 rocznicę utworzenia tejże jednostki. Należy podkreślić, że ten monument upamiętnia próby niesienia pomocy… Czytaj dalej …

83 rocznica śmierci mjra Henryka Dobrzańskiego „Hubala”

30 kwietnia b. r. minęła 83 rocznica śmierci majora Henryka Dobrzańskiego ps. „Hubal” – zawodowego żołnierza Wojska Polskiego, wybitnego sportowca, pierwszego partyzanta z czasów II wojny światowej. Nie wszyscy pamiętają o tym wybitnym Patriocie, który po klęsce wrześniowej w 1939 roku podjął dalszą walkę z niemieckim okupantem i poległ za… Czytaj dalej …