Posiedzenie Zarządu Głównego

19 września br. w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego ZWiRWP, któremu przewodniczył wiceprezes ZG mjr zs Tadeusz Myler, a protokołował st. sierż. Krzysztof Robak. Prezes Związku płk Wiesław Korga zaproponował powierzenie obowiązków członka ZG płk Januszowi Zielińskiemu z Warszawy z pełnieniem funkcji koordynatora prac ZG. Sekretarz Generalny kol. Tadeusz Otulak przedstawił sprawozdanie z licznych działań od ostatniego posiedzenia Zarządu Głównego. Skarbnik płk Zbigniew Żurowski omówił stan finansów związkowych, czym wywołał dyskusję o opłacaniu składek członkowskich, prowadzeniu dokumentacji finansowej i sprawozdawczości oraz obowiązku składania raportów kasowych. Powołano zespół pod kierownictwem skarbnika mający za zadanie znowelizowanie Instrukcji Finansowej ZWiRWP. Zarekomendowałem zarządowi przyjęcie projektu zmian w Statucie Związku, opracowanych przez mjr zs Ryszarda Leparowskiego. Na wniosek Prezesa Związku propozycja została przyjęta i podjęto uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów ZWiRWP w dniu 14 listopada br. w Warszawie w celu nowelizacji Statutu. Prezes podziękował kol. Ryszardowi Leparowskiemu za wkład pracy w opracowaniu propozycji zmian w Statucie. Kol. Jerzy Drzymała, który odpowiada za prowadzenie związkowej strony internetowej, zaapelował o liczniejsze przesyłanie materiałów, w czym wyróżnia się Oddział Dolnośląski.
płk Krzysztof Majer

Możliwość komentowania została wyłączona.