Wezwanie do członków ZWiRWP

Szanowni Koledzy!

Członkowie Zarządu Głównego!

Prezesi Oddziałów i Kół!

Rok 2023 zaczynamy pracowicie . Rozliczamy rok miniony, planujemy działania na rok 2023.

Na Zarządzie Głównym ciążą obowiązki wynikające z zadań opisanych w Art 18 Statutu . Zarząd Główny zadanie wykonuje podejmując stosowne uchwały .Pozostałe Organy Związku mają też obowiązek solidnej pracy. Na Nadzwyczajnym Zjeździe 14.11.2019 r. został przyjęty zmieniony, obowiązujący tekst Statutu Związku. Statutu – w którym w Art 30 przekazano uprawnienia orzekania, w sprawach naruszeń przez Członka Związku uchwał i regulaminów, Zarządowi Koła którego jest członkiem. Ten przywilej rodzi też przed Zarządami Kół poważne obowiązki. To właśnie obecnie na Zarządach Kół ciąży obowiązek dyscyplinowania członków naruszających zasady programowe, uchwały itp. To Zarządy Kół, dysponując instrumentami opisanymi w Statucie, odpowiadają za działania swoich członków, którzy popełnią przewinienie organizacyjne. Jeżeli zajdzie sytuacja, że któryś z Zarządów Koła nie będzie w stanie niezwłocznie wykonywać statutowych obowiązków opisanych w Art. 30 Statutu, taki Zarząd powinien podać do wyższej instancji przyczyny takiego stanu rzeczy.

Najbliższym zadaniem do niezwłocznego wykonania jest kwestia rozliczenia się z zebranych w poprzednim roku składek. Zarządy Kół rozliczają składki i składają ankietę statystyczną do Zarządów Wojewódzkich, a tam, gdzie nie ma ZW, bezpośrednio rozliczają się z zarządem Głównym. Zarządy, które w 2022 roku zebrały składki, a jeszcze nie rozliczyły się z Zarządem Głównym, powinny wypełnić odpowiednią ankietę i przesłać ją na adres pocztowy lub mailowy ZG, natomiast rozliczenie składek dokonać na konto niniejsze konto ZG: 23 1240 6175 1111 0000 4566 4175. Jest to obowiązek statutowy i zasadniczo należy dokonywać co roku w miesiącu styczniu.

Ze względu na opóźnienia termin wykonania tych zadań jest niezwłoczny.

Warszawa, 6 lutego 2023 r.

Prezes Zarządu Głównego ZWiRWP

ppłk ZWiR Krzysztof Robak

Podaję obowiązujący wzór Ankiety statystycznej

ANKIETA STATYSTYCZNA

za rok 2022

pieczątka Oddziału, Koła, ………………………………….………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………..

Część I

  1. Stan ilościowy członków Koła:
  2. Zwyczajnych …………………………………
  3. Podopiecznych ……………………………….
  4. Wspierających ……………………………….

Ogółem: ………………………………………..

W tym:

a) byłych żołnierzy zawodowych ………………

b) kombatantów ………………………………..

c) kobiet …………………………………………

W ciągu roku:

Ubyło ………………… Zmarło …………….

Przyjęto ……………………

  • Stan finansowy Oddziału, Koła:

1. składki opłaciło …… członków, na kwotę ……………….

2. składkę obniżono ………… członkom

3. zwolniono z opłacania składki ………….. członków

Odprowadzono do nadrzędnego Oddziału …………………

z tytułu zebranych składek kwotę ……………………….. zł

wpisowe…………………zł; odznaczenia ……………….. zł

Skarbnik                           Sekretarz                   Prezes

…………………. ………………………. …………………..

Możliwość komentowania została wyłączona.