Uroczystość wręczenia sztandaru dla Powiatowego Oddziału ZWiR WP we Włodawie

W dniu 21 października 2011 roku Oddział Powiatowy Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego we Włodawie otrzymał sztandar ufundowany przez społeczeństwo powiatu Włodawa.
Uroczystość wręczenia sztandaru stała się świętem miejscowej społeczności o czym mówił w swym wystąpieniu i w odczytanym akcie nadania sztandaru Pan Starosta Powiatu Wiesław Holaczuk i Wicestarosta Pan Edward Łągwa przed Pomnikiem Sapera.
Znaczenie tego wydarzenia znalazło również swe odnotowania w liście skierowanym do uczestników uroczystości przez Panią Wojewodę Lubelską Genowefę Tokarską, a odczytanym przez kierownika delegatury urzędu wojewódzkiego w Chełmie Panią Annę Kobierską i liście marszałka województwa, który zaprezentowała zebranym Pani Elżbieta Prus kierownik delegatury marszałkowskiej w Chełmie.
Uroczystości wysoką rangę nadał udział kompanii honorowej 2 Pułku Saperów Wojska Polskiego z Kazunia z zastępcą dowódcy pułku Panem pułkownikiem Łopatą na czele. Nadmienić należy że Włodawa od 1944 roku była związana z saperami, którzy przed wymarszem na front formowali 2 Brygadę Saperów.
W uroczystości uczestniczyła młodzież szkolna, której najmłodszy rocznik uczniów złożył ślubowanie na sztandar szkoły. W uroczystości wręczenia uczestniczyły sztandary szkolne, policji, straży pożarnej i miejscowych organizacji społecznych. Licznie reprezentowana była straż graniczna z pułkownikiem Ryszardem Sudołem zastępcą komendanta Nadbużańskiego Oddziału na czele.
Aktu wręczenia sztandaru dokonał Prezes Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego pułkownik Ludwik Rokicki, któremu towarzyszył Sekretarz Generalny pułkownik Wiesław Korga oraz członkowie prezydium pułkownik Roman Bednaszewski i sierżant Stanisław Ternes.
Sztandar przyjął Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego podporucznik Wiesław Zdański i przekazał pocztowi sztandarowemu złożonemu z młodszego pokolenia członków w składzie, który dokonał prezentacji sztandaru wobec licznie zgromadzonych mieszkańców Włodawy.
Uroczystość zakończyło złożenie wieńców i kwiatów pod Pomnikiem Sapera oraz dekoracja medalami „Za zasługi dla obronności kraju” członków Związku: Mikołaja Żukowskiego, Stanisława Niedźwiedzia, Krzysztofa Kołodziejaka, Ryszarda Fuczyka, Mirosława Dederki, Alfreda Pawłowskiego i Zdzislawa Szuleckiego.
Zasłużeni dla rozwoju Związku na ziemi włodawskiej zostali wyróżnieni odznaką honorową Związku „Krzyżem Ludowego Wojska Polskiego”.
Słowa serdecznego podziękowania, za sprawność organizacyjną, rozwijanie współpracy z władzami i społeczeństwem, inicjatywę, nadanie uroczystości wysokiej rangi, Prezydium Zarządu Głównego kieruje na adres Prezesa Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego – Wiceprezesa Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego Pana sierżanta rezerwy Mariana Lipczuka.

Możliwość komentowania została wyłączona.