Uroczystości patriotyczne – Grójec

UDZIAŁ CZŁONKÓW POWIATOWEGO ODDZIAŁU GRÓJECKIEGO ZWIAZKU WETERANÓW I REZERWISTÓW W UROCZYSTOŚCIACH PATRIOTYCZNYCH W MIESIĄCU MAJU.

Miesiąc maj w kalendarzu ważnych dla Świata, Europy i Polski wydarzeń historycznych, jest miesiącem szczególnym. Cykl obchodzonych uroczystości rozpoczyna się już 1 maja – Światowego Święta Ludzi Pracy a dla Polaków dodatkowo dnia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej; 2 maja to Święto Flagi i dzień Polonii za granicą, dzień zatknięcia polskiej flagi na gruzach Berlina przez żołnierzy 1 Armii WP; dzień 03 maja to święto konstytucji uchwalonej 03.05. 1791r. i dzień 08 maja – zakończenie II wojny światowej w Europie.
Członkowie naszego POG ZW i R WP licznie uczestniczyli we wszystkich uroczystościach organizowanych przez władze samorządowe, JW. 3411, powiatowe SLD a uroczystości zakończenia II wojny światowej w Europie organizowaliśmy wspólnie ze szkołą podstawową w Częstoniewie.
Uroczystości „Święta Pracy” organizowane były przez Powiatowy Zarząd SLD i Burmistrza G i M Grójec. Uroczystości odbywały się pod pomnikiem na Placu Wolości w Grójcu. Prowadzący je Przewodniczący Powiatowej SLD Pan Andrzej Wenda, naświetlił rys historyczny powstania tego święta oraz odniósł się do ważnych wydarzeń historycznych obchodzonych w m-cu maju a także do czekających nas wyborów do Parlamentu Europejskiego. Na zakończenie uroczystości złożone zostały wiązanki i zapalony znicz od władz samorządowych powiatu, gmin organizacji paramilitarnych i organizatora uroczystości.
W dniu 02.05.2019r uczestniczyliśmy w organizowanych pod pomnikiem na Placu Wolności przez Starostę Powiatu, Burmistrza i Dowódcę JW. 3411 obchodach Flagi Narodowej. O godzinie 12.00 wciągnięta została na maszt flaga i odegrano hymn państwowy. W uroczystościach tych udział brali: Starosta Powiatu Pan Krzysztof Ambroziak, Wice Starosta Pani Jolanta Sitarek, Burmistrz UGiM Grójec Pan Dariusz Gwiazda, Wice Burmistrz UGiM Grójec Pan Jarosław Rupiewicz, Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Grójec Pan Karol Biedrzycki, Dowódca JW. 3411 płk Andrzej Kozera, Dowódca 61 Bataliony Piechoty Lekkiej WOT ppłk Janusz Ostrowski, dyrektorzy szkół, przedstawiciele instytucji samorządowych, organizacje paramilitarne, harcerze i licznie przybyli mieszkańcy Grójca.
W dniu 03.05.2019r o godz. 12.30 w kościele pw. Św. Mikołaja została odprawiona w intencji Ojczyzny Msza Święta Celebrowana przez Księdza Dziekana Kanonika Zbigniewa Sucheckiego w której homilię głosił proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego Mirosław Lewaszkiewicz. Uroczystość uświetniały poczty sztandarowe:
POG ZW i R WP, Koła Kombatantów RP i BWP w Grójcu, Starostwa Powiatowego i szkół. W uroczystej Mszy Świętej uczestniczyli: Starosta Powiatu Pan Krzysztof Ambroziak, Wice Starosta Pani Jolanta Sitarek, Burmistrz UGiM Grójec Pan Dariusz Gwiazda, Wice Burmistrz UGiM Grójec Pan Jarosław Rupiewicz, Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Grójec Pan Karol Biedrzycki, Dowódca JW. 3411 płk Andrzej Kozera, Dowódca 61 Bataliony Piechoty Lekkiej WOT ppłk Janusz Ostrowski, dyrektorzy szkół, przedstawiciele instytucji samorządowych i członkowie organizacji paramilitarnych.
W dniu 08.05.2019r. pod pomnikiem „PAMIĘCI OFIAR HITLERYZMU ZAMORDOWANYCH W TYM LESIE W LATACH 1939-45 W XXX ROCZNICĘ ZWYCIĘSTWA” w miejscowości Częstoniew, Powiatowy Oddział Grójecki ZWiR WP i PSP Częstoniew zorganizowały uroczystości upamiętniające 74 rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie. Uroczystość rozpoczęto o godz. 10.30 wprowadzeniem pocztów sztandarowych i odegraniem hymnu narodowego, po czym Prezes POG ZWiR WP ppłk. /s/ Stanisław GLIŃSKI powitał przybyłych na tą uroczystość:
1. v-ce Starostę Powiatu Grójec Panią Jolantę SITAREK;
2. v-ce Burmistrza Gminy i Miasta Grójec Pana Jarosława RUPIEWICZA;
3. Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Karola BIEDRZYCKIEGO;
4 Byłego dowódcę JW. 2962 i JW. 3411- płk /s/. Mirosława SOBIESIAKA;
5. Przewodniczącego Powiatowej SLD – Pana Andrzeja WENDĘ;
6 Księdza dziekana Dekanatu Grójec Kanonika Zbigniewa SUCHECKIEGO;
7. Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji nadkom. Pawła KALINOWSKIEGO;
8. Zastępcę Komendanta Powiatowego PSP st. bryg. Bogusława SIKORSKIEGO;
9. Sołtysa sołectwa Częstoniew Pana Sławomira WALCZAKA;
10. Prezesa Koła Kombatantów RP i BWP w Grójcu ppor. w st. spocz. Kazimierza KURACH;
11. Wiceprezesa Stowarzyszenia Tradycji LWP im gen Zyg. Berlinga w Grójcu – Ppłk /s/ Leszka URBANOWICZA;
12. Poczty sztandarowe:
– Powiatowego Oddziału Grójeckiego Związku Weteranów i Rezerwistów WP w składzie: d-ca pocztu – ppłk /r/ Ireneusz ŁUKASIEWICZ, sztandarowy – st. sierż. /s/ Leszek DOLINA, asystujący – mł. chor. /s/ Jerzy KASICA;
– Stowarzyszenia Tradycji LWP im gen Zyg. Berlinga w Grójcu;
– Koła Kombatantów RP i BWP w Grójcu, gdzie obsadę pocztu sztandarowego stanowili uczniowie ZSP w Grójcu;
– szkoły podstawowej Nr 1 i 2 w Grójcu.
13. Dyrektorów, nauczycieli i dzieci PSP Nr.1 i 2 z Grójca oraz PSP z Budziszynka.
14. Szczególnie serdecznie powitał dyrekcję, nauczycieli i uczniów PSP Częstoniew sprawujących opiekę nad tym pomnikiem oraz członków Powiatowego Oddziału Grójeckiego Związku Weteranów i Rezerwistów WP (POG ZWiR WP);
15. Wszystkich uczestników uroczystości upamiętniającej zakończenie II wojny światowej w Europie.
Rys historyczny rozpoczęcia, przebiegu walk w wojnie obronnej września 1939, udziału wojsk regularnych żołnierza polskiego na wszystkich frontach II wojny światowej i walk partyzanckich zakończonych podpisaniem aktu kapitulacji w dniu 08.05.1945r. przedstawił Prezes POG ZW i R WP ppłk /s/ Stanisław Gliński.
W swoim wystąpieniu odniósł się również do strat poniesionych przez ludność powiatu grójeckiego apelując jednocześnie do zgromadzonych o dbałość o to, aby pamięć o tych którzy oddali życie w walce z niemieckim okupantem, nie zaginęła w sporze o zasługi żołnierzy na froncie wschodnim i zachodnim oraz poszczególnych ugrupowań partyzanckich w czasie II wojny światowej.
V-ce Starosta Powiatu Pani Jolanta Sitarek w swoim wystąpieniu podkreśliła znaczenie sojuszy międzynarodowych pozwalających na utrzymanie pokoju w Świecie i Europie.
Dzieci i młodzież szkolna powinna czuć się szczęśliwa, że może spokojnie zdobywać wiedzę i korzystać z osiągnięć naukowych ukierunkowanych na poprawę bytu materialnego społeczeństw.
Po wystąpieniach dziekan Dekanatu Grójec ksiądz Kanonik Zbigniew SUCHECKI odmówił razem z uczestnikami uroczystości, modlitwę za poległych w walce oraz za ofiary II wojny światowej a następnie delegacje władz Powiatu Grójec, Gminy i Miasta Grójec, Sołectwa wsi Częstoniew, organizacji paramilitarnych, szkół podstawowych z Grójca, PSP Częstoniew i Budziszynka oraz indywidualni uczestnicy uroczystości złożyli wiązanki pod pomnikiem.
Symboliczny znicz imieniu organizatorów zapalili: Dyrektor PSP Częstoniew Pani Ewa Głowacka i Prezes POG ZWiR WP ppłk. /s/ Stanisław GLIŃSKI. Znicz zapaliła również delegacja Koła Kombatantów RP i BWP w Grójcu.
Po części oficjalnej uroczystości pod pomnikiem, zaproszono wszystkich uczestników do PSP w Częstoniewie na pokaz programu artystycznego dzieci tej szkoły oraz na skromny poczęstunek.

ppłk /s/ Stanisław GLIŃSKI


Widok na pomnik po złożeniu wiązanek.


Przemawia Wicestarosta Powiatu Grójec Pani Jolanta Sitarek.


Wiązankę składają członkowie Koła Nr 8 POG ZWiR WP /od lewej/ – ppłk /s/ Władysław Poczęty, ppłk /s/ Stanisław Gliński, ppłk /s/ Jan Dulny.


Poczet sztandarowy POG ZWiR WP w Grójcu (od lewej): dowódca pocztu – ppłk /r/ Ireneusz Łukasiewicz; sztandarowy –sierż. ./s/ Leszek Dolina; asystujący – mł. chor. /s/ Jerzy Kasica


Z wiązankami /od lewej/ – Wice Burmistrz GiM Grójec Pan Jarosław Rupiewicz, Wicestarosta Powiatu Grójec Pani Jolanta Sitarek, Przewodniczący Rady GiM Grójec Pan Karol Biedrzycki.

Możliwość komentowania została wyłączona.