Zarząd Główny – informacje

Zgodnie z przyjętym przez ZG kalendarzem – zebranie Zarządu Głównego ZWiRWP odbędzie się w Warszawie 08.12.2022r godz 10,30 ul. Al. Ujazdowskie 6

Wszyscy członkowie Zarządu Głównego 12 osób pracują , zgodnie z planem pracy i przydzielonymi zadaniami. Niezwłocznie po wyborach 11.04 .2022r nastąpił podział zadań mający na celu zapewnienie sprawności działań Zarządu Głównego. Zarząd przyjął budżet na 2022r , uruchomił konto bankowe , koordynuje prace Oddziałów i Kół .Wyjaśnił bezzasadność zarzutów zgłoszonych do Urzędu Miasta st. Warszawa . W siedzibie ZG odbywają się spotkania są przyjmowani interesanci. W Zarządzie Fundacji Pomocy Weteranom LWP przywrócono do reprezentowania ZWiRWP .Nadawane są stopnie organizacyjne. Pomimo dezercji byłego skarbnika ZG Związku sporządzany został bilans otwarcia kadencji nowo wybranego ZG. Trwają przygotowania do przyjęcia planu pracy na 2023r. Zgodnie z postanowieniami Statutu opisanymi w Art 18 pkt. 4 ppkt c. Zarząd Główny kieruje pracą ZWiRWP przy pomocy przewidzianego w Statucie instrumentu jakim są uchwały ZG. W celu sprawnego i demokratycznego kierowania Związkiem członkowie ZG powinni mieć możliwość czynnego brania udziału w zarządzaniu . Taką gwarancje daje możliwość zapoznania się wcześniej z mającymi być przedmiotem procedowania na najbliższym posiedzeniu ZG uchwałami. W związku z powyższym Zarządzeniem 1/30/10/2022 Prezesa ZG ZWiRWP wprowadzam następujące zasady procedowania uchwał ZG.

1. Członkowie ZG i pozostali członkowie Związku otrzymują katalog spraw w formie propozycji tematów uchwał do procedowania na najbliższym posiedzeniu ZG w zakładce na stronie internetowej ZWiRWP

2.Propozycja treści uchwały dla każdego członków ZG jest dostępna , pełna treść uchwały/ z uwagi na wielkość pliku / zostanie przesłana po złożeniu zapotrzebowania przez członka ZG na poczcie e-mail zwirwpzg@op.pl

3. Wnioski i uwagi w sprawie treści uchwał do procedowania na najbliższym posiedzeniu ZG mogą zgłaszać członkowie ZG na poczcie e-mail  zwirwpzg@op.pl w terminie do 7 dni przed planowanym posiedzeniem ZG.

4. Przyjmujmy zasadę przy procedowaniu na ZG uchwał . Członkowie ZG mieli możliwość i zapoznali się z treścią uchwał ZG zamieszczonych na stronie internetowej Związku.

Katalog spraw w formie propozycji tematów uchwał do procedowania na najbliższym posiedzeniu ZG.

Zarząd Główny na zebraniu w dniu 08. grudnia .2022 podejmuje uchwałę nr1/12/2022 w sprawie: uzupełnienia wakatu Sekretarza Związku w składzie Zarządu Głównego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego Głównego poprzez uzupełnienie spośród jego członków . Uzupełnienie następuje zgodnie z Rozdziałem V Art 18 pkt 3 , Art 15 pkt 4 Statutu Związku.

Zarząd Główny na zebraniu w dniu 08. grudnia 2022 podejmuje uchwałę nr2/12/2022 w sprawie: Terminów i miejsca zebrań Zarządu Głównego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego.

Zarząd Główny na zebraniu w dniu 08. grudnia .2022 podejmuje uchwałę nr3/12/2022 w sprawie: Budżetu na 2023r Zarządu Głównego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego.

Zarząd Główny na zebraniu w dniu 08. grudnia .2022 podejmuje uchwałę nr5/12/2022 w sprawie: Planu pracy Prezydium Zarządu Głównego na 2023r. Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego.

Zarząd Główny na zebraniu w dniu 08. grudnia .2022 podejmuje uchwałę nr 6/12/2022 w sprawie: Zmiany obowiązującego wzoru Legitymacji Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego

Zarząd Główny na zebraniu w dniu 08. grudnia .2022 podejmuje uchwałę nr 7/12/2022 w sprawie: Programu działania Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego w Kadencji 2022 – 2025.

Zarząd Główny na zebraniu w dniu 08. grudnia .2022 podejmuje uchwałę nr 8/12/2022 w sprawie: Regulaminu ,Instrukcji o gospodarce Finansowej Związku zgodnie z Rozdziałem IX Art 32 pkt 5 Statutu

Warszawa 30.10.2022

Prezes Zarządu Głównego Związku Weteranów i Rezerwistów

Wojska Polskiego

ppłk zwir Krzysztof Robak

Możliwość komentowania została wyłączona.