20-lecie powstania ZWiR WP w Grójcu

UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI 20-LECIA POWSTANIA ZWIĄZKU WETERANÓW i REZERWISTÓW WP w GRÓJCU ORAZ WRĘCZENIA NOWEGO SZTANDARU
Dwadzieścia lat temu, a dokładnie 05.11.1994r. grupa inicjatywna w osobach: BEDNARSKI Henryk, CZARNECKI Tadeusz, CZYŻAK Henryk, DULNY Jan, GRZANKA Bogusław, JABŁOŃSKI Mieczysław, JANKOWSKI Adam, KONARSKI Bogdan, PIĄTKOWSKI Władysław, STRZELBICKI Stefan, SZCZEPANIAK Aleksander, WALEWSKI Janusz powołała w Grójcu Związek Żołnierzy LWP. Pierwszym prezesem tego 12-sto osobowego Koła został ppłk (obecnie płk) w st. spocz. Stefan STRZELBICKI. Dnia 07.05.2000r., już jako Oddziałowi Powiatowemu Związku Żołnierzy LWP, społeczeństwo Grójca funduje sztandar.
W dniu 14 lipca 2010 roku odbywający się IX Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów Związku Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego podjął zdecydowaną większością głosów uchwałę o zmianie nazwy stowarzyszenia na: Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego. Decyzja ta wpłynęła w sposób znaczący na sytuację w Grójeckim Oddziale Powiatowym ZŻ LWP. Na Zjeździe Nadzwyczajnym, dochodzi do rozdziału w jego szeregach. Z Uchwałą Zjazdu Nadzwyczajnego i zmianą nazwy, nie zgadza się około 30-sto osobowa grupa członków i pozostają przy dawnej nazwie. Prezesem tej grupy pozostaje por. rez.Kazimierz Rdzanek.
Pozostała około 200-stu osobowa grupa przyjmuje nową nazwę i od tej chwili występuje pod nazwą Powiatowy Oddział Grójecki Związku Weteranów i Rezerwistów WP. Oprócz zmiany nazwy, następuje zmiana na stanowisku Prezesa. Nowo wybrany Zarząd Powiatowego Oddziału Grójeckiego (POG) ZWiR WP na stanowisko Prezesa wybiera mjr. rez. Ryszarda Lesiaka. W czasie swojej prawie 3-letniej działalności, zorganizował dla członków POG ZWiR WP trzy wycieczki krajowe i dwie zagraniczne o tematyce patriotyczno-historycznej. Szczególnie na uwagę zasługują:
1) podróż patriotyczno-historyczna do Włoch, gdzie 18.05.2012r. na cmentarzu pod Monte Casino, zgodnie z ceremoniałem wojskowym odprawiona została Msza Święta przez księdza kapelana wojskowego Stefana Kazulaka a następnie złożone zostały wieńce od Gminy i Miasta Grójec oraz od Powiatowego Oddziału Grójeckiego ZWiR WP. W czasie tej wycieczki, oddano również hołd żołnierzom amerykańskim, poległym w II wojnie światowej i pochowanym na cmentarzu wojennym w Netuno.
2) w 2013r. – podróż patriotyczno-historyczna szlakiem walk żołnierzy polskich na zachodzie. Pod Arnhem i na cmentarzu w Bredzie gdzie leżą polegli żołnierze polscy Polskiej Samodzielnej Brygady Spadochronowej gen. Sosabowskiego, podobnie jak we Włoszech, odprawiona została msza i złożone zostały wieńce. W czasie tej podróży odwiedzono także cmentarz pod Falaise, gdzie zostali pochowani żołnierze gen. S. Maczka i tu też oddano im hołd tak jak w poprzednich miejscach. Aby artykuł nie był zbyt obszerny, nie będę opisywał innych podróży patriotyczno-historycznych a przytoczyłem je z tego powodu, aby Panowie Radni Starostwa Powiatowego w Grójcu zobaczyli, że krew przelewana przez żołnierza polskiego na froncie wschodnim i zachodnim, jest naszemu Związkowi tak samo droga i my nie bawimy się w rozgrywki polityczne a traktujemy historię tak jak pisała ją historia wojenna prostego żołnierza. Kolejny Prezes, chor. w st. spocz. Grzegorz Czernicki, przejął tę funkcję w grudniu 2012r. i pełnił ją do lutego 2014r. Okres jego kadencji, wprowadził trochę spokoju i uporządkowania w sprawach finansowych. Zrezygnował z pełnionej funkcji ze względów rodzinnych i zdrowotnych. Od lutego br. obowiązki Prezesa POG ZWiR WP pełni st. sierż w st. spocz. Władysław Kowalski. Związek liczy 212 członków stowarzyszonych w 10-ciu Kołach. Ponieważ zmieniona została nazwa Stowarzyszenia, należało też zmienić sztandar, aby Nasze dokonania na niwie kultywowania tradycji wojskowej, były kojarzone z obecnym Powiatowym Oddziałem Grójeckim ZWiR WP.
W maju br. powołano Komitet Organizacyjny Ufundowania Sztandaru i po wielu miesiącach wysiłku tego Komitetu i Zarządu POG ZWiR WP w dniu 11.10. 2014r. oczekiwania stały się faktem. Dokładnie o godz. 10.00 prowadzący uroczystość oficerowie z JW. 3411: mjr. Jarosław GUZIN – narrator i mjr. Janusz OSTROWSKI – dowódca uroczystości, podają komendy do wprowadzenia sztandaru JW. 3411 i odegrania hymnu państwowego. Przybyłych na tą uroczystość: Starostę Powiatu Mariana GÓRSKIEGO, Burmistrza Gminy i Miasta Grójec Jacka STOLARSKIEGO, v-ce Burmistrza Gminy i Miasta Grójec Janusza Gawła, w zastępstwie D-cy JW. 3411 ppłk. Artura KURANDĘ, Prezesa ZG ZWiR WP płk w st spocz. Wiesława KORGĘ, Prezesa WOM ZWiR WP płk w st spocz. Władysława DOBRZAŃSKIEGO, Komendanta WKU Mokotów ppłk. Mariusza MUSKUSA, księdza dziekana Stefana KAZULAKA , sponsorów, kombatantów i wszystkich przybyłych, powitał Prezes POG ZWiR WP st. sierż w st. spocz. Władysław KOWALSKI. Akt ufundowania sztandaru odczytał Przewodniczący Społecznego Komitetu Fundatorów Sztandaru , Burmistrz Gminy i Miasta Grójec Pan Jacek STOLARSKI a następnie rodzice chrzestni płk. w st. spocz. Stefan STRZELBICKI I Pani Małgorzata CHOCHLEWICZ poprosili sponsorów o wbicie gwoździ pamiątkowych i złożenie podpisów na akcie ufundowania sztandaru. Osobami wbijającymi gwoździe były:
1. płk. w st. spocz. Stefan STRZELBICKI – honorowy prezes i pierwszy prezes POG ; 2. Pani Małgorzata CHOCHLEWICZ – sponsor i sympatyk ZWiR WP; 3. Pan Jacek STOLARSKI – Burmistrz Gminy i Miasta Grójec; 4. Pani Teresa PRZYCHODZIEŃ – sponsor i sympatyk ZWiR WP; 5. Pan Władysław PIĄTKOWSKI – sponsor I jeden z pierwszych założycieli ZWiR WP; 6. Pan Ryszard NOWAKOWSKI – sponsor i sympatyk ZWiR WP; 7. Pan Andrzej WENDA – sponsor i sympatyk ZWiR WP; 8. Pan Janusz GAWEŁ – v-ce Burmistrz Gminy i Miasta Grójec, sponsor i sympatyk ZWiR WP; 9. Pan Stefan KAZULAK – ksiądz dziekan i kapelan wojskowy; 10. ppłk Artur KURANDA – z-ca Dowódcy JW. 3411 ( w zastępstwie płk Andrzeja KOZERY); 11. Pan Marian GÓRSKI – Starosta Powiatu Grójec; 12. płk w st. spocz. Wiesław KORGA – Prezes ZG ZWiR WP im. gen. F. Gągora; 13. płk w st. spocz. Władysław DOBRZAŃSKI – Prezes MOW ZWiR WP im. 1 WDZ T. Kościuszki; 14. ppłk. Mariusz MUSKUS – Komendant WKU Mokotów; 15. st. sierż w st. spocz. Władysław KOWALSKI – Prezes POG ZWiR WP.
Po wbiciu gwoździ pamiątkowych, nastąpiła ceremonia poświęcenia sztandaru przez księdza dziekana Stefana KAZULAKA a następnie Prezes ZG ZWiR WP płk w st spocz. Wiesław KORGA odczytał akt nadania sztandaru przez Zarząd Główny ZWiR WP im. gen. F. Gągora. Kolejny i najważniejszy moment ceremonii, to wręczenie sztandaru. Sztandar z rąk Prezesa ZG ZWiR WP im. gen. F. Gągora płk w st spocz. Wiesława KORGi odbiera Prezes Powiatowego Oddziału Grójeckiego ZWiR WP st. sierż w st. spocz. Władysław KOWALSKI. Sztandar z rąk Prezesa POG ZWiR WP odbiera poczet sztandarowy w składzie: – mł. chor. w st. spocz. Jerzy KASICA – dowódca pocztu; – st. sierż. rez. Leszek DOLINA – sztandarowy; – st. bosm. w st. spocz. Tadeusz KACZANOWSKI – asystujący. Po prezentacji sztandaru przez poczet sztandarowy uczestnikom uroczystości, głos zabrał Prezes ZG ZWiR WP płk w st spocz. Wiesław KORGA. W swoim przemówieniu podkreślił rolę i znaczenie sztandaru w społeczeństwie, o potrzebie przygotowania kolejnych pokoleń do kultywowania tradycji niepodległościowych i wyzwoleńczych, do zachowania historii, takiej jaką była bez zakłamań wnoszonych przez polityczne walki. Następnie z okazji 20-lecia powstania Związku zasłużonym członkom, zostały wręczone wyróżnienia resortowe i związkowe.
Na wyższy stopień wojskowy mianowano: – na stopień st. chor. sztab. – mł. chor. sztab. Mariusza SZEREMETĘ s. Franciszka; – na stopień mł. chor. – sierż. sztab. Wiesława SITARKA s. Bolesława. Brązowym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju” wyróżnieni zostali: – BILSKI Jan s. Romana; – CEGIEŁKOWSKI Zbigniew s. Piotra; – MILCZAREK Jerzy s. Bolesława.
Prezes ZG ZWiR WP płk w st spocz. Wiesław KORGA wręczył 29 złotych odznak „Za zasługi ZWiR WP”, zasłużonym członkom POG ZWiR WP a Prezes POG ZWiR WP st. sierż w st. spocz. Władysław KOWALSKI wyróżnił 40-stu członków „odznaką okolicznościową 20-lecia związku”. Prezes MOW ZWiR WP im. 1 WDZ T. Kościuszki – płk w st. spocz. Władysław DOBRZAŃSKI wyróżnił dyplomem członków – założycieli ZŻ LWP, poprzedniczki ZWiR WP. W oprawę muzyczną uroczystości zabezpieczyła Orkiestra Dęta z Chynowa pod Dyrekcją Pana Józefa STAŃCZYKA, która zaprezentowała swój repertuar po oficjalnej części ceremonii. Uroczystość zakończył skromny poczęstunek przygotowany przez członków POG ZWiR WP w Grójcu.
współorganizator uroczystości – ppłk. w st. spocz. S. GLIŃSKI.

Możliwość komentowania została wyłączona.