Posiedzenie Zarządu Dolnośląskiego ZWiRWP

10 lutego 2015 r. w Sali Rycerskiej Klubu 4 Regionalnej Bazy Logistycznej we Wrocławiu odbyło się posiedzenie Zarządu Dolnośląskiego ZWiRWP im. 2 Armii WP. W pierwszej części prezesi oddziałów zreferowali działania programowo-organizacyjne w ub. roku. Zadania były realizowane dobrze. Stan organizacji utrzymuje się na tym samym poziomie, skreślenia równoważą przyjęcia nowych członków /przybyło 44, ubyło 45, w tym 13 zmarło/. Powstał nowy oddział w Wałbrzychu, a ubyło koło w Mieroszowie. Związek na Dolnym Śląsku 31.12.2014. r. skupiał 444 członków /385 zwyczajnych, 31 podopiecznych, 28 wspierających/ w tym – 39 kombatantów i osób represjonowanych, 154 żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy, 65 kobiet. Właściwe były relacje z władzami samorządowymi i stowarzyszeniami kombatanckimi, zwłaszcza przy organizacji uroczystości państwowych i wojskowych w miejscach pamięci narodowej. Coraz częściej nasi członkowie są zapraszani do szkół na spotkania z młodzieżą. Ciekawie układa się współpraca z oddziałami Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Złotoryi, Wałbrzychu i Jaworze. W Zgorzelcu trwają kolejne prace renowacyjne Cmentarza Żołnierzy 2 Armii WP, dobrze układa się współpraca z Nadleśnictwem Ruszów, które corocznie zaprasza jesienią naszych członków na spotkanie plenerowe w Jagodzinie. W organizacji zgorzeleckich konkursów o historii WP dla młodzieży, oprócz europoseł Lidii GERINGER de OEDENBERG, zadeklarowała pomoc i fundowanie nagród dla laureatów poseł Małgorzata SEKUŁA-SZMAJDZIŃSKA. W Jaworze dobrze układa się współpraca z 10 Wrocławskim Pułkiem Dowodzenia. Oddział w Głogowie wykonał i uroczyście odsłonił tablicę pamiątkową Jerzego SZMADZIŃSKIEGO oraz przeprowadził akcję ufundowania i uroczystego wręczenia sztandaru z okazji Święta WP. Dwukrotnie delegacje związkowe z terenu całego województwa dolnośląskiego spotykały się na uroczystych spotkaniach w Uniejowicach. Warto podkreślić wzrost aktywności członków Koła Miejskiego w Dzierżoniowie, zwłaszcza w organizacji pokazów rekonstrukcyjnych w historycznych mundurach WP w Polsce i Francji oraz prowadzonych renowacjach pomników. Zacieśniono współpracę z hufcami ZHP, zwłaszcza w Lubinie, Zgorzelcu i Jaworze. Warto podkreślić też, że stałymi gośćmi w naszych uroczystych imprezach są przedstawiciele wszystkich czterech WKU z terenu województwa. Godnie uczciliśmy 71. rocznicę Bitwy pod Lenino na cmentarzu na Oporowie we Wrocławiu z wojskową asystą honorową i orkiestrą, w obecności Przewodniczącej Sejmiku Dolnośląskiego Barbary ZDROJEWSKIEJ. We Wrocławiu prezydencję „Porozumienia … związków żołnierskich” na trzecią z kolei kadencję objął kol. Krzysztof MAJER. Za sukces można też uznać nadanie przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego naszym członkom i sojusznikom 71 złotych i 13 srebrnych Odznak Honorowych Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego. Niestety gorzej przedstawiała się realizacja naszych wniosków na odznaczenia państwowe, medale OMPN i awanse dla kombatantów /szczegóły w najnowszym „KALENDARIUM…”/. Dla części oddziałów problemem są opłaty za siedziby związkowe, zwłaszcza w Jaworze, Zgorzelcu, Lubinie.

W drugiej części posiedzenia sprawy finansowe omówił skarbnik st. chor. szt. Andrzej NAWROT. Niestety nastąpił spadek wysokości wpłat składek członkowskich. Dlatego zobowiązano prezesów do wnikliwego rozpatrzenia zaległości i poprawienia bieżącego ich opłacania oraz wpłat na prenumeratę „Wojska Ludowego”. Następnie zaplanowano najważniejsze, wspólne przedsięwzięcia na 2015 rok: organizacja i udział przedstawicieli naszego Związku w uroczystych obchodach 70. rocznicy forsowania Nysy Łużyckiej w Zgorzelcu /16.04/, uroczystym wręczeniu sztandaru dla Koła Miejskiego w Dzierżoniowie /08.05/, wojewódzkich związkowych obchodach Dnia Zwycięstwa w Uniejowicach /10.05/. Za priorytetowe uznano też działania na rzecz poszerzenia i odmłodzenia szeregów członkowskich. Następnie prezes ZD ppłk Krzysztof MAJER zreferował obrady ostatniego posiedzenia Zarządu Głównego. Zaakceptowano zgłoszone uwagi, co do projektów nowej legitymacji członkowskiej i znaczka związkowego, z uznaniem przyjęto propozycję wprowadzenia stopni organizacyjnych. Poddano pod rozwagę wniosek opracowania i wprowadzenia emblematu związkowego, który można by nosić przyszyty na ubraniu cywilnym. Został odczytany apel Zarządu Fundacji Pomocy Weteranom LWP o wpłatach 1% podatku dochodowego /KRS 0000145140/. Przez aklamację pełnomocnikiem wojewódzkim d/s „Fundacji ….” został wybrany kol. Krzysztof MAJER. Przypomniano zasady opracowania wniosków o odznaczenia i awanse. Przyjęto do wiadomości opracowane wnioski o odznaczenie naszych 19 kombatantów rosyjskim medalem jubileuszowym (wygląd oraz wszelkie informacje odnośnie medalu tutaj). Wyrażono zdziwienie, że do tej pory nie zostały zrealizowane wnioski Zarządu Dolnośląskiego z 27.02.2014 r. o nadanie naszym aktywistom Honorowych Odznak Organizacyjnych „Za Zasługi dla Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów SZ RP”. Wiceprezes ZD por. Ryszard LEPAROWSKI zaprezentował ustanowiony medal rocznicowy „70 ROCZNICA FORSOWANIA NYSY ŁUŻYCKIEJ” oraz zachęcał prezesów do zwiększenia zabiegów ubiegania się o dofinansowania przez samorządy terytorialne. Zaapelowano o popularyzację zdobywania nowej Odznaki Turystyczno-Krajoznawczej SZLAK 2. ARMII WOJSKA POLSKIEGO 1944-1945. Na zakończenie obrad wykonano wspólne zdjęcie.

Możliwość komentowania została wyłączona.