Porozumienie w Grójcu

POROZUMIENIE W RAMACH WOLONTARIATU POMIĘDZY ZSP W GRÓJCU A KOŁEM KOMBATANTÓW RP i BWP W GRÓJCU i POG ZW i R WP W GRÓJCU

W dniu 21.03. 2019r do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Armii Krajowej Obwodu „Głuszec´- Grójec, zostali zaproszeni: Prezes Koła Kombatantów RP i BWP w Grójcu ppor. /s/ mgr. inż. Kazimierz Kurach oraz Prezes Powiatowego Oddziału Grójeckiego ZW i R WP ppłk. /s/ mgr inż. Stanisław Gliński aby podpisać z nowym Dyrektorem w/w szkoły, kontynuację porozumienia o współpracy w ramach wolontariatu szkolnego.
Początki naszej współpracy z wolontariatem ZSP datują się na rok 2017 a porozumienie podpisywane było z Panią Dyrektor Dorotą SKALIŃSKĄ. Po objęciu stanowiska dyrektora tej szkoły przez mgr Andrzeja Kosatkę w 2018r, po wstępnych rozmowach przygotowawczych do podpisania nowego porozumienia, postanowiono zwiększyć zakres współpracy wolontariatu szkolnego, co zostało ujęte w nowo podpisanym porozumieniu.
Opiekę nad wolontariatem Pan Dyrektor mgr Andrzej Kosatka powierzył nauczycielom: Panu mgr Grzegorzowi Bańkowskiemu i Pani mgr Ewie Muszyńskiej – Przybulewskiej.
Strony uzgodniły, iż Zarząd Koła Kombatantów RP i BWP w Grójcu wskaże 5 grobów kombatantów, 4 groby weteranów oraz grób księży proboszczów grójeckich do obsługi zapalania zniczy przez wolontariat dwa razy w roku u każdego zmarłego. Znicze oraz logo ZK RP i BWP oraz logo ZW i R WP zostanie dostarczone przez Koło Kombatantów RP i BWP w Grójcu w celu zaznaczenia z czyjej inicjatywy zostały one zapalone. Wolontariusze obok w/w log mogą zamieścić logo swojej szkoły. Przekazana zostanie również mapka topograficzna posadowienia wskazanych grobów oraz grafik posługi całkowitej na 6 cmentarzach.
Strony uzgodniły, iż wolontariusze wyznaczą ze swego grona minimum 3 osoby do noszenia sztandaru kombatanckiego. Czynność ta byłaby pełniona 5-7 razy w roku w czasie udziału członków koła w uroczystościach patriotycznych.
Głównym sprawującym nadzór będzie Prezes Koła Kombatantów RP i BWP w Grójcu ppor. /s/ mgr. inż. Kazimierz Kurach. Koło Kombatantów i POG ZW i R WP zobowiązują się do przeprowadzenia „żywej lekcji historii” na zaproszenie dyrekcji szkoły.
Opis tej współpracy uwidoczniony zostanie w kronice działalności POG ZW i R WP, w prasie lokalnej, w miesięczniku ogólnopolskim „Polsce Wierni” oraz na stronach internetowych szkoły, POG ZW i R WP i ZG ZW i R WP.

Stanisław Gliński

Porozumienie o współpracy podpisują (od lewej):Prezes POG ZW i R WP ppłk /s/ Stanisław Gliński, Dyrektor ZSP im. Armii Krajowej Obwodu „Głuszec – Grójec” mgr Andrzej Kosatka i Prezes Koła Kombatantów RP i BWP ppor. /s/ mgr inż. Kazimierz Kurach.

Możliwość komentowania została wyłączona.