Zjazd Wojewódzki

Relacja z obrad 11 Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów LOW ZWiRWP w Chełmie

11 Wojewódzki Zjazd Delegatów LOW ZWiRWP odbył się w dniu 15 października 2021 roku, o godzinie 1100 (w pierwszym terminie) w sali widowiskowej Klubu Garnizonowego w Chełmie. Wzięło w nim udział 36 delegatów (na 43 delegatów wybranych na zebraniach sprawozdawczo – wyborczych w kołach i Zarządach Powiatowych w okresie sierpień – wrzesień) co stanowiło 83,7% ogółu wybranych. W podwójnej roli (był Gościem jako wiceprezes ZG ZWiRWP w Warszawie i delegatem z macierzystego koła nr 2 w Chełmie) uczestniczył w Zjeździe kol. Marian Lipczuk. Obrady otworzył dotychczasowy prezes ZW kol. Jan Borowik, który powitał zebranych, zarządził wprowadzenie pocztu sztandarowego ZW, zarządził chwilę ciszy dla uczczenia zmarłych w minionej kadencji kolegów i przeprowadził wybory przewodniczącego obrad oraz sekretarza (protokolanta) obrad. Przewodniczącym został kol. Andrzej Rysz, natomiast sekretarzem – kol. Paweł Kiernikowski. Po zatwierdzeniu porządku obrad i regulaminu obrad (każdy z delegatów otrzymał na piśmie oba dokumenty) wybrano dwie komisje zjazdowe: Komisję Mandatowo-Skrutacyjną (kol. Zygmunt Solarski i kol. Leszek Wiśniewski) oraz Komisję Wyborczą, Wniosków i Uchwał (kol. Łucja Pamulska i kol. Stanisław Jarosz). W kolejnych punktach obrad kol. Jan Borowik przedstawił sprawozdanie ustępującego ZW za minioną kadencję 2017-2021, a kol. Paweł Kiernikowski (w zastępstwie za chorego kol. Ryszarda Kosteckiego – przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej) – sprawozdanie WKR za tenże sam okres. Po sprawozdaniach władz wojewódzkich odbyła się dyskusja, podczas której poszczególni mówcy omawiali niektóre aspekty pracy swoich kół i instancji w minionej kadencji, oceniali pracę ZW oraz zgłaszali swoje uwagi dotyczące regulaminu awansowania na stopnie organizacyjne. Stwierdzili także konieczność połączenia naszego Związku z ZŻ WP i ZKRPiBWP, które również dotkliwie dotyka problem biologiczny członków. Po zakończeniu dyskusji kol. Zygmunt Solarski – przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej odczytał protokół, w którym Komisja stwierdziła, iż ze względu na wysoką frekwencję wynosząca 83,7% obecnych delegatów 11 Zjazd Wojewódzki LOW jest prawomocny i zdolny do podjęcia ważnych uchwał odnośnie wyboru władz LOW, delegatów na Zjazd Krajowy ZWiRWP oraz programu działania na kadencję 2021-2025. Realizując kolejny punkt, zebrani delegaci jednogłośnie uchwałą nr 1/2021 udzielili ZW absolutorium za minioną kadencję. Zabierając głos kol. Marian Lipczuk – wiceprezes ZG omówił bieżącą sytuację w Związku oraz zadania jakie stoją przed naszą organizacją w kolejnych latach działania. Podkreślił wagę rozmów, jakie należy prze-prowadzić z przedstawicielami ZŻWP i ZKRPiBWP, w kwestii połączenia tych trzech organizacji. Podziękował aktywnym działaczom za ich zaangażowanie i zapał w pracy związkowej. Podkreślił, że w obecnej sytuacji politycznej dobrze się stało, iż ZG wprowadzając stopnie organizacyjne dał możliwość uhonorowania tych działaczy. Po przedstawieniu przez kol. Stanisława Jarosza – przewodniczącego Komisji Wyborczej, Wniosków i Uchwał kandydatur do władz LOW (ZW oraz WKR) i na delegatów na Zjazd Krajowy ZWiRWP, zebrani dodatkowo zgłosili do ZW dwie kandydatury, które jednak przy głosowaniu na każdego z kandydatów odpadły (uzyskały jedynie 17 i 13 głosów). Po wyborach nastąpiła krótka przerwa, którą nowowybrane władze wykorzystały na ukonstytuowanie się. Po przerwie delegaci zostali zapoznani z podziałem funkcji we władzach. W finale obrad nowy prezes kol. Jan Borowik podziękował za okazane zaufanie, zarządził wyprowadzenie sztandaru LOW i zamknął obrady Zjazdu. Należy zaznaczyć, że podczas Zjazdu zachowano rygory sanitarne wynikające z pandemii koronawirusa.
* * *

Wykaz członków ZW ZWiRWP w Lublinie z/s. w Chełmie

1. Jan Borowik (Chełm) – prezes ZW
2. Andrzej Rysz (Włodawa) – wiceprezes ZW
3. Paweł Kiernikowski (Chełm) – sekretarz
4. Ewa Bartoszuk Chełm – skarbnik
5. Marian Lipczuk (Chełm) – członek
6. Mieczysław Wrona (Sawin) – członek
7. Józef Wysocki (Radzyń Podlaski) – członek
8. Piotr Zawrotniak (Lublin) – członek

Wykaz członków Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej

1. Ryszard Kostecki (Chełm) – przewodniczący

2. Leszek Kozłowski (Włodawa) – wiceprzewodniczący

3. Bogusław Kraczkowski (Chełm) – członek

Wykaz delegatów z LOW na Zjazd Krajowy ZWiRWP w Warszawie

1. Jan Borowik (Chełm)

2. Paweł Kiernikowski (Chełm)

3. Ryszard Kostecki (Chełm)

4. Marian Lipczuk (Chełm)

5. Andrzej Rysz (Włodawa)

6. Grzegorz Wacewicz (Sawin)

7. Mieczysław Wrona (Sawin)

8. Józef Wysocki (Radzyń Podlaski)

9. Piotr Zawrotniak (Lublin)


Klub Garnizonowy w Chełmie, w którym odbył się 11 Wojewódzki Zjazd Delegatów LOW ZWiRWP.


Chełm, dn. 15 X. 2021 r. 11 Wojewódzki Zjazd Delegatów LOW ZWiRWP. Widok ogólny.


Prezydium 11 Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów LOW ZWiRWP (od prawej: kol. Marian Lipczuk – wiceprezes ZG ZWiRWP w Warszawie, kol. Jan Borowik – prezes ZW ZWiRWP w Lublinie z/s. w Chełmie, kol. Andrzej Rysz – przewodniczący Zjazdu, prezes ZP ZWiRWP we Włodawie, kol. Paweł Kiernikowski – protokolant Zjazdu, sekretarz ZWiRWP w Lublinie z/s. w Chełmie)


Panorama Chełma

Tekst: mjr ZWiR dr Paweł Kiernikowski
Zdjęcia: Andrzej Klepka oraz ze stron internetowych

Możliwość komentowania została wyłączona.