Wrześniowa Rocznica wybuchu II wojny światowej

„Kiedy się wypełniły dni…”.
Wrześniowa Rocznica wybuchu II wojny światowej

1 września 1939 r. to data znamienna w dziejach narodu polskiego, ale także w historii Europy i świata. W tym dniu siły zbrojne hitlerowskiej III Rzeszy Niemieckiej oraz faszystowskiej Słowacji, wczesnym rankiem napadły na Polskę. W dwa dni później Anglia i Francja (dwa kraje zachodnie), sprzymierzone z Polską wypowiedziały agresorom wojnę. W kolejnych dniach uczyniła to większość krajów świata. Konflikt wojenny z regionalnego przekształcił się w katastrofę światową, która pochłonęła ok. 50-70 mln ludzi i zniszczyła (nieraz bezpowrotnie) życiowy dorobek niejednego człowieka na kuli ziemskiej. Naród polski ma w tej hekatombie znaczący udział: ok. 6 mln obywateli polskich padło ofiarą (na 1000 osób zginęło 220 obywateli polskich). Nic dziwnego, że Polacy, jakby przeczuwając plany najeźdźców, uparcie bronili we wrześniu 1939 r. swego niepodległego bytu, Czytaj więcej …

„ZA ZASŁUGI DLA GMINY GRÓJEC” – Stanisław Wieczorek

CZŁONEK POG ZW i R WP Z OKAZJI 600 ROCZNICY PRZYZNANIA GRÓJCOWI PRAW MIEJSKICH OTRZYMUJE ZA DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNĄ MEDAL „ZA ZASŁUGI DLA GMINY GRÓJEC”.


Kolega Stanisław Wieczorek urodził się 02.10.1931r w Grójcu. W 1950r. ukończył 3-letnia średnią Zasadniczą Szkołę Zawodową w specjalności ślusarz – tokarz.
Służbę wojskową odbywał w Pułku Piechoty w Ostródzie od 19.11.1951r do 26.10.1953r. Od 28.11.1951r do 12.10.1952r. odbiera przeszkolenie wojskowe w Pułkowej Szkole Podoficerskiej w Ostrudzie. Za bardzo dobre wyniku w szkoleniu w maju 1951r otrzymuje awans do stopnia starszego szeregowego, w dniu 22.071951r zostaje wyróżniony odznaką „Wzorowy Cekaemista” a na święto Wojska Polskiego w dniu 12.10.1951r zostaje awansowany na stopień kaprala. Po ukończeniu szkoły podoficerskiej jako prymus w dniu 26.10.1952r zostaje awansowany do stopnia plutonowy i wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy plutonu. Czytaj więcej …

Posiedzenie Zarządu Głównego

19 września br. w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego ZWiRWP, któremu przewodniczył wiceprezes ZG mjr zs Tadeusz Myler, a protokołował st. sierż. Krzysztof Robak. Prezes Związku płk Wiesław Korga zaproponował powierzenie obowiązków członka ZG płk Januszowi Zielińskiemu z Warszawy z pełnieniem funkcji koordynatora prac ZG. Sekretarz Generalny kol. Tadeusz Otulak przedstawił sprawozdanie z licznych działań od ostatniego posiedzenia Zarządu Głównego. Skarbnik płk Zbigniew Żurowski omówił stan finansów związkowych, czym wywołał dyskusję o opłacaniu składek członkowskich, prowadzeniu dokumentacji finansowej i sprawozdawczości oraz obowiązku składania raportów kasowych. Czytaj więcej …